ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยก่อนปิดภาคเรียนที่2/2562
(วันที่ 30 เมษายน 2563 16.59 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 13.03 น./อ่าน 18)
3
ร่วมบุญผะเหวดวัดท่าเดื่อ
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.56 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมแนวทางจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 12.50 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
5
VTR แนะนำโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.49 น./อ่าน 24)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.33 น./อ่าน 18)
7
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 09.57 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี2561
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 15.01 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube