ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 19.21 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 16.02 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.55 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.26 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.50 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.49 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.39 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.38 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.48 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.37 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.36 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.18 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.02 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.37 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.07 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 13.44 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 13.43 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 13.32 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 10.33 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 10.27 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 10.26 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 13.54 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 12 กันยายน 2563 11.30 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 12 กันยายน 2563 09.56 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 12 กันยายน 2563 09.55 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 12 กันยายน 2563 09.48 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O14 มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 09.38 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 09.29 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 19.05 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลมอบทุนเสมอภาค
(วันที่ 08 กันยายน 2563 12.54 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
32
O8-Q&A ระบบถาม-ตอบ
(วันที่ 04 กันยายน 2563 10.30 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 04 กันยายน 2563 09.31 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 04 กันยายน 2563 09.26 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O13 : คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 02 กันยายน 2563 22.46 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O17 : E-Services
(วันที่ 02 กันยายน 2563 13.51 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 01 กันยายน 2563 07.27 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
(วันที่ 01 กันยายน 2563 07.25 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
39
ภาพบรรยากาศการมาโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19
(วันที่ 01 กันยายน 2563 07.22 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 01 กันยายน 2563 07.17 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
41
ภาพบรรยากาส การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 23.14 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
42
การประชุมครูและบุคลากรศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 19
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 23.10 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
43
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 21.51 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 21.49 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 21.45 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 21.43 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 21.41 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 21.38 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 21.34 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 21.20 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 21.14 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 21.09 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 20.55 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
O5 : แผนที่ตั้งโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 16.22 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 15.25 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
ทำบุญวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 10.01 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม