ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O43: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.27 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.26 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O41: รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.25 น./อ่าน 100)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O40: รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.24 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.23 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O38: การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.22 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O37: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.20 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O36: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.20 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O35: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.19 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O34: เจตจำนงของผู้บริหาร
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.18 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O33: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.17 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O32: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.16 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.15 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O30: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.14 น./อ่าน 90)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O29: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.14 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O28: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.13 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.12 น./อ่าน 78)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.11 น./อ่าน 96)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.10 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O24: รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.09 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O23: สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.08 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O22: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.07 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O21: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.06 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O20: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.05 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O19: รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.03 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.01 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O16: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.00 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O15: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.59 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O14: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.58 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O13: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.57 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O12: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.56 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O11: รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส รอบ 6 เดือน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.53 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O10: แผนปฎิบัติการประจำปี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.52 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O9: Social Network
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.51 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O8: Q & A
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.50 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.49 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O6: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.48 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O5: ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.47 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O4: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.46 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O3: อำนาจหน้าที่
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.43 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O2: ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.41 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O1: โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 14 กันยายน 2563 12.39 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O17 : E-Service
(วันที่ 07 กันยายน 2563 13.39 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)