ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O17 : E-Service
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.07 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
"คุยกับณัฏฐพล" เปิดใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.14 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.09 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.08 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.06 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.05 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.03 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.02 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.00 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O8 : Q&A
(วันที่ 25 กันยายน 2562 12.59 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O9 : Social Network
(วันที่ 25 กันยายน 2562 12.01 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.59 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.59 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.58 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.57 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.56 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.55 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.54 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.52 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.51 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.47 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.46 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.46 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.45 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.44 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.43 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.42 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.41 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.40 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.39 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.38 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.36 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.36 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.34 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.27 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.26 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.24 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.23 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.03 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 11.02 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.59 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.58 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.37 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.35 น./อ่าน 2)
45
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.34 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.32 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.30 น./อ่าน 2)
48
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.29 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.27 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.25 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.13 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 12.18 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
53
พายุฤดูร้อนพัดถล่มโรงเรียน โรงอาหารและอาคารเรียนได้รับความเสียหาย
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 11.32 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
สพป.สกลนคร เขต 1 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 13.05 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม