ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานมุทิตาจิตครูเกษียณและครูย้าย
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 15.08 น./อ่าน 23)
2
กิจกรรชมรมทำขนม
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 15.03 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
3
มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการพัฒนาด้านการเรียนดีเยี่ยม
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.44 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
4
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.38 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.27 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
6
O1 : โครงสร้างของโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.33 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.32 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.31 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.30 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.29 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.28 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.26 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O8 : Q&A
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.26 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O9 : Social Network
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.25 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.25 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.24 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.22 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.22 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.21 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O17 : E-Service
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.21 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.18 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.17 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.17 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.15 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.15 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.14 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.14 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.13 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.11 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.11 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.06 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.05 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.04 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O38 : การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.03 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.01 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 09.57 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O42: มาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 09.56 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 09.55 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 15.14 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนจักรคำคณาทร ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 14.28 น./อ่าน 4090)
51
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 14.18 น./อ่าน 947)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง และน้ำพุร้อนสันกำแพง
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 13.57 น./อ่าน 344)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 13.44 น./อ่าน 894)
ข่าวกิจกรรม
54
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีกา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 13.35 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 13.24 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรม "วันดินโลก"
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 13.20 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
57
งานกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 2
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 13.15 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
58
งานพิธีทำบุญและเปิดอาคารเรียน"ใต้ร่มธรรม"
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 11.40 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม