ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนป่าซาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 17 เมษายน 2564 20.43 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
Best Practice
(วันที่ 26 มกราคม 2564 21.16 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
3
สารจากท่านผู้อำนวยการ
(วันที่ 09 มกราคม 2564 18.27 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
4
สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ Coaching teams เพื่อพัฒนาค
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 20.12 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
5
03-อำนาจหน้าที่
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 19.07 น./อ่าน 82)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
04-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 19.02 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
05-ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 19.00 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 18.59 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
07-ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 18.55 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
08-Q&A (ช่องทางการสอบถามข้อมูลและข้อสงสัย)
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.50 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
09-Social Network
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.49 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
10-แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.48 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.47 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.43 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.42 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
14-มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.41 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.41 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.40 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
17-E-Service
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.38 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.33 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.57 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
22
19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 23.13 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
20-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 23.11 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
21- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.37 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
22-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.36 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
23- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.33 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
24- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.32 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.32 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.32 น./อ่าน 24)
30
27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.23 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
28- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.22 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.18 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.16 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
31- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.15 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.14 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
33- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.12 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.11 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.08 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.08 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.58 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.57 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.54 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.52 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
41-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.47 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
42-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.42 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
43-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.37 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ จาก "โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ " สถาบันวิจั
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 11.46 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
48
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านโร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 12.31 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนสอนภาษาจีน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 12.26 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 15.11 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 14.49 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์
(วันที่ 25 มกราคม 2563 12.38 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
53
ร่วมการอบรมโครงการวิตามินสมอง
(วันที่ 21 มกราคม 2563 11.58 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
54
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย)
(วันที่ 21 มกราคม 2563 11.00 น./อ่าน 169)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 11.40 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
56
OBEC AWARD ด้านวิชาการ By ครูสิรัชชา วงค์คม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 22.55 น./อ่าน 227)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
57
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 08.54 น./อ่าน 630)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 30 มกราคม 2562 11.08 น./อ่าน 479)
ข่าวกิจกรรม
59
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบระบบ TCAS1
(วันที่ 29 มกราคม 2562 13.46 น./อ่าน 457)
ข่าวกิจกรรม
60
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 16.47 น./อ่าน 372)
ข่าวกิจกรรม
61
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 15.06 น./อ่าน 897)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหร
(วันที่ 07 ตุลาคม 2561 21.06 น./อ่าน 453)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
63
อัตลักษณ์ชุมชน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 17.08 น./อ่าน 367)
ข่าวกิจกรรม
64
ลูกม่วงขาวรับรางวัลจากกรมพัฒนาชุมชน
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 11.28 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
65
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 04.42 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ป่าซางมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 04.17 น./อ่าน 802)
ข่าวกิจกรรม
67
กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 10.07 น./อ่าน 666)
ข่าวกิจกรรม
68
สรุปผลการอนุมัติงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1-4
(วันที่ 28 กันยายน 2560 04.09 น./อ่าน 1058)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
เปิดบ้าน สานชุมชน รณรงค์ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 05.41 น./อ่าน 393)
ข่าวกิจกรรม
70
เปิดโลกโครงงานปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 15.15 น./อ่าน 413)
ข่าวกิจกรรม
71
โรงเรียนป่าซางรับการประเมินจาก สพม.๓๕
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.41 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
72
การศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.36 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมงานสภานักเรียนโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.31 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
74
VTR แนะนำโรงเรียนป่าซาง ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.25 น./อ่าน 345)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อสายที่ 3
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.21 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
76
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อ สายที่ 2
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.16 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
77
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อ สายที่ 1
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.58 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
78
จุลสารซางคำสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.53 น./อ่าน 315)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
วันครูอำเภอป่าซาง ประจำปี 2560
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.19 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
80
รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.เขต 35
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.09 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
81
โรงเรียนป่าซางร่วมโครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าซาง
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.01 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
82
ทีมขับร้องประสานเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12.56 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
83
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรม การเดิน-วิ่ง การกุศล
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12.27 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 14.16 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
85
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 13.59 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
86
ครูชวนหนูทำริบบิ้นเพื่อพ่อ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 12.01 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
87
ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.57 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
88
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่ พระบาทสมเดชพระปร มินทรมหาภูมิพล อดูยเ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.55 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
89
MV เพลง สนโศก โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.52 น./อ่าน 220)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
VTRเกษียณอายุราชการ 2559 โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.50 น./อ่าน 243)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
มอบรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.44 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
92
น้ำท่วมโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.40 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
93
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม" เรื่อง..."ครูอา
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.33 น./อ่าน 557)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูนเขต1 และ เขต 2
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.29 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
95
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.28 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
96
งานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2559
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.21 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.18 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรม "Big Day ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ"
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.13 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
99
ท่านสนั่น สายนุวงค์ นิติกร สพม.35 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนป่า
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 15.21 น./อ่าน 366)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรม ค่ายรวมใจใฝ่ดี ศรีป่าซาง รุ่นที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.13 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
101
คณะกรรมการ สพม.๓๕ ติดตามนักเรียนประจำพักนอน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.09 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
102
การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนผู้ช่วยครู STUDENTS LAP ASSISTANT
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.07 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
103
พิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.58 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
104
ค่ายแกนนำเยาวชนด้านสุขภาวะ และอนามัยเจริญพันธุ์
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.56 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
105
จิตอาสานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.49 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรม SMART KIDS CAMP ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.32 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
107
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.24 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
108
รางวัลรองชฃนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.14 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
109
ค่ายรวมใจใฝ่ดี ศรีป่าซาง รุ่นที่ 1
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 08.58 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรม จัดขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อและแห่พิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศของพระครูไพศาลปริยัติก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.33 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
111
งานชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี ต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.30 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
112
การจัดนิทรรศการ วิชาการ นำเสนอผลงาน Best Practice หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งผลงานสู่ความเป็นเลิ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.26 น./อ่าน 423)
ข่าวกิจกรรม
113
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.24 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
114
งานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2559
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.18 น./อ่าน 665)
ข่าวกิจกรรม
115
กิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.15 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
116
โรงเรียนป่าซาง เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำ และร่วมขบวนพิธีแห่พระเจ้าทองทิพย์
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.09 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
117
พิธีไหว้ครู (16มิถุนา59) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.03 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
118
กิจกรรมสัญจรกบจูเนียร์ปี 8 ภาคเหนือ!!
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 10.56 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
119
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 10.54 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
120
สวัสดีวันเปิดเทอมค่ะ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.52 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
121
ลูกม่วงขาวจิตอาสา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.51 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
122
การประกวดนางสาวป่าซาง ๒๕๕๙
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.49 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
123
ภาพบรรยากาศ งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.48 น./อ่าน 820)
ข่าวกิจกรรม
124
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าบางรุ่นมา สระเกล้าดำหัว ขอพรคณครูโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.45 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
125
โรงเรียนป่าซางรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.41 น./อ่าน 633)
ข่าวประชาสัมพันธ์
126
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ของเรา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.41 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
127
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.38 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
128
โรงเรียนป่าซางได้รับเกียรติ ให้เป็นสถานที่รับสมัครสาวงามป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.39 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
129
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับรางวัล คนดีศรีป่าซาง รุ่นที่ 8 ทราบ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.36 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
130
นักเรียนโรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูน ได้เข้ารับการบรรพชาและได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.31 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
131
ครูมัธยมศึกษาจังวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.29 น./อ่าน 120)
132
การประชุมครั้งที่2 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.05 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
133
สรุปผลการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าซาง ครั้งที่ 1
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.12 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
134
ปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 ธีรเมธา,58
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.32 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
135
งานเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.26 น./อ่าน 391)
ข่าวกิจกรรม
136
พิธีกลัดดอกไม้ให้กับพี่ๆม.6 ที่สอบติดโควต้าในสถาบันต่างๆ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.19 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
137
พิธีเลื่อนชั้นปี และปลดประจำการ ของ นศท.ชั้นปีที่ 3
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.13 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
138
แสดงความยินดีกับนักเรียนนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.06 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
139
การประชุมวางแผนการประกวดนางสาวป่าซาง ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.58 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
140
กิจกรรมแบ่งปันไออุ่นเพื่อเพื่อนพี่น้องบนดอย ปี 2
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.48 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
141
แสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.35 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
142
แสดงความยินดีกับการประสบความสำเร็จของคุณครูและนักเรียนโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 09.14 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
143
การถ่ายภาพเพื่อจัดทำป้ายแสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 09.05 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
144
โครงการแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.17 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
145
การต้อนรับท่านผู้อำนวยการประชากร เขื่อนปัญญา
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.13 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
146
นักเรียนโรงเรียนป่าซางแสดงความยินดีแด่คุณครู ในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอนที่อื่น
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.06 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
147
โรงเรียนป่าซาง ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ในการส่งบุคลากรมาแนะแนวให้ความรู้การศึก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.00 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
148
โรงเรียนป่าซางของเรา ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท Nippon Express NEC logistics (Thailand)
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.54 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
149
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.47 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
150
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.39 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
151
สืบสานประเพณียี่เป็งโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.28 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
152
มุทิตาจิต
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.23 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
153
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.17 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
154
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 14.44 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
155
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรุ้งตะวัน ไชยเจริญ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้เข้ารับตำ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.52 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
156
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรม Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.38 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
157
โรงเรียนป่าซางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.34 น./อ่าน 529)
ข่าวประชาสัมพันธ์