ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนป่าซาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สารจากท่านผู้อำนวยการ
(วันที่ 09 มกราคม 2564 18.27 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
2
สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ Coaching teams เพื่อพัฒนาค
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 20.12 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
3
03-อำนาจหน้าที่
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 19.07 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
04-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 19.02 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
05-ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 19.00 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 18.59 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
07-ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 18.55 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
08-Q&A (ช่องทางการสอบถามข้อมูลและข้อสงสัย)
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.50 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
09-Social Network
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.49 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
10-แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.48 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.47 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.43 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.42 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
14-มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.41 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.41 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.40 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
17-E-Service
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.38 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 17.33 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.57 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
20
19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 23.13 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
20-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 23.11 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
21- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.37 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
22-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.36 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
23- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.33 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
24- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.32 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.32 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.32 น./อ่าน 8)
28
27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.23 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
28- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.22 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.18 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.16 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
31- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.15 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.14 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
33- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.12 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
34-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.11 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.08 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 22.08 น./อ่าน 1)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.58 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.57 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.54 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.52 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
41-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.47 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
42-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.42 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
43-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 21.37 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
กล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ จาก "โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ " สถาบันวิจั
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 11.46 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
46
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านโร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 12.31 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนสอนภาษาจีน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 12.26 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 15.11 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 14.49 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์
(วันที่ 25 มกราคม 2563 12.38 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
51
ร่วมการอบรมโครงการวิตามินสมอง
(วันที่ 21 มกราคม 2563 11.58 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
52
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย)
(วันที่ 21 มกราคม 2563 11.00 น./อ่าน 119)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 11.40 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
54
OBEC AWARD ด้านวิชาการ By ครูสิรัชชา วงค์คม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 22.55 น./อ่าน 200)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
55
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 08.54 น./อ่าน 606)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
การศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนป่าซาง ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 30 มกราคม 2562 11.08 น./อ่าน 436)
ข่าวกิจกรรม
57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบระบบ TCAS1
(วันที่ 29 มกราคม 2562 13.46 น./อ่าน 428)
ข่าวกิจกรรม
58
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๕
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 16.47 น./อ่าน 349)
ข่าวกิจกรรม
59
ประกาศโรงเรียนป่าซาง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 15.06 น./อ่าน 872)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหร
(วันที่ 07 ตุลาคม 2561 21.06 น./อ่าน 428)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
61
อัตลักษณ์ชุมชน
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 17.08 น./อ่าน 358)
ข่าวกิจกรรม
62
ลูกม่วงขาวรับรางวัลจากกรมพัฒนาชุมชน
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 11.28 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
63
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 04.42 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ป่าซางมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 04.17 น./อ่าน 795)
ข่าวกิจกรรม
65
กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 10.07 น./อ่าน 659)
ข่าวกิจกรรม
66
สรุปผลการอนุมัติงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1-4
(วันที่ 28 กันยายน 2560 04.09 น./อ่าน 981)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
เปิดบ้าน สานชุมชน รณรงค์ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 05.41 น./อ่าน 381)
ข่าวกิจกรรม
68
เปิดโลกโครงงานปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 15.15 น./อ่าน 407)
ข่าวกิจกรรม
69
โรงเรียนป่าซางรับการประเมินจาก สพม.๓๕
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.41 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
70
การศึกษาดูงานธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.36 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมงานสภานักเรียนโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.31 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
72
VTR แนะนำโรงเรียนป่าซาง ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.25 น./อ่าน 322)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อสายที่ 3
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.21 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
74
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อ สายที่ 2
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 14.16 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
75
โรงเรียนป่าซางแนะแนวการศึกษาต่อ สายที่ 1
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.58 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
76
จุลสารซางคำสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.53 น./อ่าน 297)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
วันครูอำเภอป่าซาง ประจำปี 2560
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.19 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
78
รับการตรวจเยี่ยมจาก สพม.เขต 35
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.09 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
79
โรงเรียนป่าซางร่วมโครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าซาง
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.01 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
80
ทีมขับร้องประสานเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12.56 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
81
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรม การเดิน-วิ่ง การกุศล
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 12.27 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 14.16 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 13.59 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
84
ครูชวนหนูทำริบบิ้นเพื่อพ่อ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 12.01 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
85
ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.57 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
86
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7วัน) เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล แด่ พระบาทสมเดชพระปร มินทรมหาภูมิพล อดูยเ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.55 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
87
MV เพลง สนโศก โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.52 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
VTRเกษียณอายุราชการ 2559 โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.50 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
มอบรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.44 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
90
น้ำท่วมโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.40 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
91
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม" เรื่อง..."ครูอา
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.33 น./อ่าน 543)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูนเขต1 และ เขต 2
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 11.29 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
93
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.28 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
94
งานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2559
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.21 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.18 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรม "Big Day ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ"
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 10.13 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
97
ท่านสนั่น สายนุวงค์ นิติกร สพม.35 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนป่า
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 15.21 น./อ่าน 357)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรม ค่ายรวมใจใฝ่ดี ศรีป่าซาง รุ่นที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.13 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
99
คณะกรรมการ สพม.๓๕ ติดตามนักเรียนประจำพักนอน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.09 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
100
การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนผู้ช่วยครู STUDENTS LAP ASSISTANT
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 10.07 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
101
พิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.58 น./อ่าน 338)
ข่าวกิจกรรม
102
ค่ายแกนนำเยาวชนด้านสุขภาวะ และอนามัยเจริญพันธุ์
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.56 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
103
จิตอาสานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.49 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
104
กิจกรรม SMART KIDS CAMP ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.32 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
105
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.24 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
106
รางวัลรองชฃนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 09.14 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
107
ค่ายรวมใจใฝ่ดี ศรีป่าซาง รุ่นที่ 1
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 08.58 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
108
กิจกรรม จัดขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อและแห่พิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศของพระครูไพศาลปริยัติก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.33 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
109
งานชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี ต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.30 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
110
การจัดนิทรรศการ วิชาการ นำเสนอผลงาน Best Practice หนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งผลงานสู่ความเป็นเลิ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.26 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.24 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
112
งานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา2559
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.18 น./อ่าน 636)
ข่าวกิจกรรม
113
กิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.15 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
114
โรงเรียนป่าซาง เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำ และร่วมขบวนพิธีแห่พระเจ้าทองทิพย์
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.09 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
115
พิธีไหว้ครู (16มิถุนา59) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 11.03 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
116
กิจกรรมสัญจรกบจูเนียร์ปี 8 ภาคเหนือ!!
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 10.56 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
117
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 10.54 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
118
สวัสดีวันเปิดเทอมค่ะ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.52 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
119
ลูกม่วงขาวจิตอาสา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.51 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
120
การประกวดนางสาวป่าซาง ๒๕๕๙
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.49 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
121
ภาพบรรยากาศ งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.48 น./อ่าน 812)
ข่าวกิจกรรม
122
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าบางรุ่นมา สระเกล้าดำหัว ขอพรคณครูโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.45 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
123
โรงเรียนป่าซางรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.41 น./อ่าน 622)
ข่าวประชาสัมพันธ์
124
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ของเรา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.41 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
125
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.38 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
126
โรงเรียนป่าซางได้รับเกียรติ ให้เป็นสถานที่รับสมัครสาวงามป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.39 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
127
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับรางวัล คนดีศรีป่าซาง รุ่นที่ 8 ทราบ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.36 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
128
นักเรียนโรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูน ได้เข้ารับการบรรพชาและได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.31 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
129
ครูมัธยมศึกษาจังวัดลำพูนดี ศรีหริภุญชัย
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.29 น./อ่าน 104)
130
การประชุมครั้งที่2 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.05 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
131
สรุปผลการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนป่าซาง ครั้งที่ 1
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 11.12 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
132
ปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 ธีรเมธา,58
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.32 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
133
งานเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.26 น./อ่าน 385)
ข่าวกิจกรรม
134
พิธีกลัดดอกไม้ให้กับพี่ๆม.6 ที่สอบติดโควต้าในสถาบันต่างๆ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.19 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
135
พิธีเลื่อนชั้นปี และปลดประจำการ ของ นศท.ชั้นปีที่ 3
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.13 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
136
แสดงความยินดีกับนักเรียนนาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.06 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
137
การประชุมวางแผนการประกวดนางสาวป่าซาง ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.58 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
138
กิจกรรมแบ่งปันไออุ่นเพื่อเพื่อนพี่น้องบนดอย ปี 2
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.48 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
139
แสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 12.35 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
140
แสดงความยินดีกับการประสบความสำเร็จของคุณครูและนักเรียนโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 09.14 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
141
การถ่ายภาพเพื่อจัดทำป้ายแสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 09.05 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
142
โครงการแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.17 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
143
การต้อนรับท่านผู้อำนวยการประชากร เขื่อนปัญญา
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.13 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
144
นักเรียนโรงเรียนป่าซางแสดงความยินดีแด่คุณครู ในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอนที่อื่น
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.06 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
145
โรงเรียนป่าซาง ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ในการส่งบุคลากรมาแนะแนวให้ความรู้การศึก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 15.00 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
146
โรงเรียนป่าซางของเรา ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัท Nippon Express NEC logistics (Thailand)
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.54 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
147
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.47 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
148
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.39 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
149
สืบสานประเพณียี่เป็งโรงเรียนป่าซาง
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.28 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
150
มุทิตาจิต
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.23 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
151
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 14.17 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
152
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนป่าซาง ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 14.44 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
153
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรุ้งตะวัน ไชยเจริญ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้เข้ารับตำ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.52 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
154
โรงเรียนป่าซางจัดกิจกรรม Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.38 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
155
โรงเรียนป่าซางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 13.34 น./อ่าน 519)
ข่าวประชาสัมพันธ์