ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 198 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จ้างเหมาจราจรดูแลนักเรียนข้ามถนน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 09.58 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน TAEKWONDO และการแข่งขันว่ายน้ำ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 09.31 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องพยาบาล เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 17.05 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.59 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.57 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.56 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง รางวัลการแข่งขันเทควันโด ลำพูน เทควันโดแชมป์เปี้ยนชีพ 2020 ประเภทยุวชน
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.15 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 09.06 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
9
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 08.52 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
10
จ้างเหมาทำป้ายโครงการแบล็คดรอป Mep Open House
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 10.45 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
จ้างเหมาทำป้ายโครงการแบล็คดรอป Mep Open House
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 10.45 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๐ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 08.50 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๐ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 08.50 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานธุรการกลุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.55 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานธุรการกลุ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.54 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดทำเอกสาร งานพัสดุและงบประมาณ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.52 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับจัดทำเอกสาร งานพัสดุและงบประมาณ จำนวน ๒๒ รายการ
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.51 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
จ้างเหมาซ่อมประตูบานเลื่อนห้องพักครู ป.6 และห้องซ้อมดนตรี
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 16.20 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 11.23 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 11.22 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 09.47 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 09.47 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 16.26 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 16.25 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
แนวทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 15.37 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ซื้อกระดาษโรเนียว สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.47 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ซื้อกระดาษโรเนียว สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.47 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงานอำนวยการ และกลุ่มงานงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.40 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงานอำนวยการ และกลุ่มงานงบประมาณ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 11.40 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 10.54 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมหลัก
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 08.56 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ซื้อธง สก. และ ธงชาติ สำหรับพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.56 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม Open House MEP จำนวน ๓๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.52 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรม Open House MEP จำนวน ๓๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.51 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
ซื้อหลอดไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.48 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
ซื้อหลอดไฟฟ้าสำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.47 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.44 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑๕ รายการ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.43 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
Anuban Lampang Open House 2020
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 07.44 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
40
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 16.38 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 16.38 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 08.15 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 08.15 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44
OBEC LINE ประจำเดือนตุลาคม63
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 07.34 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
OBEC LINE ประจำเดือนกันยายน63
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 07.27 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ขอแสดงความยินดี
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 13.37 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
47
กฟผ.ได้มอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 13.25 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
48
รางวัลการแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี2563 ภาคเหนือ ครั้งที่ 4
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 14.27 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 11.33 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 11.32 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 10.58 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 10.57 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางรับรางวัล GLOBE THAILAND
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.57 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางรับรางวัล GLOBE THAILAND
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.56 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน นข.5248 ลำปาง
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.35 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
ซื้อวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.09 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.05 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58
ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๙ รายการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 08.05 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59
ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 08 ตุลาคม 2563 17.40 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
60
เพลงมาร์ชโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 10.18 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง การแข่งขันเทควันโด ลำพูน เทควันโดแชมป์เปี้ยนชีพ 2020
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 09.51 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
กิจกรรมถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ครูมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับนักเรียน
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 17.21 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
63
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 09.36 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 09.35 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65
จ้างเหมาติดตั้งรางรินสังกะสีระหว่างอาคาร ๖๐ ปี กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.59 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
จ้างเหมาติดตั้งรางรินสังกะสีระหว่างอาคาร ๖๐ ปี กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.59 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67
จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องกันลื่นหน้าอาคาร ป.๕ และทางขึ้นโรงอาหาร
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.33 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68
จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องกันลื่นหน้าอาคาร ป.๕ และทางขึ้นโรงอาหาร
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.32 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง ซึ่งได้รับรางวัลการประกวด Virtual GLOBE Student Research Competition 2
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 13.12 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 11.58 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
71
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 11.17 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
จ้างเหมาทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน การตรวจบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.18 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
จ้างเหมาทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน การตรวจบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในโรงเรียน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.17 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.57 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75
จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.56 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารคณะครูอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย(ภาคเหนือ)
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 09.03 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 08.32 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 07.55 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.50 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
80
จ้างเหมาติดตั้งจอรับภาพ เครื่องฉายห้องประชุมตึกมูลนิธิ ห้องประชุมเขลางค์รัตน์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.20 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81
จ้างเหมาติดตั้งจอรับภาพ เครื่องฉายห้องประชุมตึกมูลนิธิ ห้องประชุมเขลางค์รัตน์
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.19 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.05 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
83
การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับประถมศึกษา
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 16.02 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
84
ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์ราชการ นข.๕๒๔๘ ลำปาง เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.38 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85
ซื้อยางรถยนต์ รถยนต์ราชการ นข.๕๒๔๘ ลำปาง เพื่อบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.38 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
86
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.35 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
87
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.34 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
88
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องประชุมตึกมูลนิธิ และห้องประชุมเขลางค์รัตน์ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.32 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
89
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องประชุมตึกมูลนิธิ และห้องประชุมเขลางค์รัตน์ จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.31 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมงานคุรุมุทิตาทรงคุณค่า 13 บัวชมพู
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 14.15 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการค่ายรักการอ่าน ป.1 และโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 13.51 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
92
จ้างเหมาอาหารว่าง+อาหารกลางวันการตรวจบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ในโรงเรียน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 12.42 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านด้านบนหอประชุมและซ่อมรางผ้าม่านหอประชุมนรนันทชัยชวลิต พร้อมซักผ้าม่านหน้าต่างป
(วันที่ 30 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
94
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านด้านบนหอประชุมและซ่อมรางผ้าม่านหอประชุมนรนันทชัยชวลิต พร้อมซักผ้าม่านหน้าต่างป
(วันที่ 30 กันยายน 2563 15.23 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
95
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดหน้าห้องทะเบียนวัดผล
(วันที่ 30 กันยายน 2563 11.29 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
96
ซื้อหนังสือนิทาน สำหรับจัดมุมหนังสือในห้องเรียนปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 17.01 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
97
ซื้อร่มสนาม สำหรับงานจราจร จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.59 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98
ซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.56 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
99
ซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.55 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
100
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับใช้ในการผลิตสื่อปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.53 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับใช้ในการผลิตสื่อปฐมวัย จำนวน ๑๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.52 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Smart kids จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.49 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Smart kids จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.49 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
104
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.46 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.45 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106
ซื้อวัสดุยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ และวัสดุสำนักงานสำหรับห้องวิชาการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.42 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107
ซื้อวัสดุยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ และวัสดุสำนักงานสำหรับห้องวิชาการ จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.40 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
108
ซื้อวัสดุบริหารจัดการปฐมวัย จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.35 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109
ซื้อวัสดุบริหารจัดการปฐมวัย จำนวน ๕ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.34 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
110
ซื้อชั้นวางหนังสือ เพื่อใช้ในมุมรักการอ่านในห้องเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.28 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111
ซื้อชั้นวางหนังสือ เพื่อใช้ในมุมรักการอ่านในห้องเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.27 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
112
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.24 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
113
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้องเรียน MEP จำนวน ๒ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.23 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
114
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และไฟฟ้า สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.11 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
115
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และไฟฟ้า สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ รายการ
(วันที่ 29 กันยายน 2563 16.11 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
116
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 29 กันยายน 2563 12.12 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
117
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๕-๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 29 กันยายน 2563 12.11 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
118
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 29 กันยายน 2563 09.43 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
119
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 29 กันยายน 2563 09.42 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.21 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
121
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน ๘ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.13 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
122
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.09 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
123
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 15.07 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
124
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม นรนันทชัยชวลิต
(วันที่ 24 กันยายน 2563 17.49 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
125
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุม นรนันทชัยชวลิต
(วันที่ 24 กันยายน 2563 17.48 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
126
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนางานบริหารทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.42 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนางานบริหารทั่วไป จำนวน ๗ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.41 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
128
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.37 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
129
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 16.36 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๕๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.14 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
131
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๓๕๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.09 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
132
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๓๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.05 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๓๘ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.05 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
134
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๒๑๕ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.01 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สายชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๒๑๕ รายการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.00 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
136
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.45 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
138
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.23 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
139
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 24 กันยายน 2563 10.22 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
140
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ N.T.
(วันที่ 23 กันยายน 2563 16.35 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
141
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ N.T.
(วันที่ 23 กันยายน 2563 16.34 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
142
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการอ่านและเขียนคำ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.๓
(วันที่ 23 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
143
จ้างเหมาถ่ายเอกสารการอ่านและเขียนคำ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้น ป.๓
(วันที่ 23 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
144
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล อาคารเรียน ป.๑ (แบบเหมา)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 12.25 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล อาคารเรียน ป.๑ (แบบเหมา)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 12.24 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
146
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนอนุบาล อาคารเรียน ป.๑ (แบบเหมา)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 12.24 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
147
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน MEP จำนวน ๓๗
(วันที่ 22 กันยายน 2563 16.44 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
148
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน MEP จำนวน ๓๗
(วันที่ 22 กันยายน 2563 16.43 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
149
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดสระว่ายน้ำ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 12.14 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
150
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดสระว่ายน้ำ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 12.13 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
151
ซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำนวน ๑๖ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 08.54 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
152
ซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำนวน ๑๖ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 08.54 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
153
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยกผลสัมฤทธิ์ทางทักษะภาษาไทย จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.38 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
154
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยกผลสัมฤทธิ์ทางทักษะภาษาไทย จำนวน ๑๒ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.38 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
155
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศูนย์ PEER จำนวน ๒๔ ร
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.35 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
156
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศูนย์ PEER จำนวน ๒๔ ร
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.34 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
157
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และห้องประชุม จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.31 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
158
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และห้องประชุม จำนวน ๔ รายการ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 07.30 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
159
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมคีย์แมน
(วันที่ 21 กันยายน 2563 13.02 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
160
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.36 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
161
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.35 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
162
เครื่องแต่งกาย สำหรับนักเรียนใช้ในการแสดงในงานต่างๆ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.28 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
163
เครื่องแต่งกาย สำหรับนักเรียนใช้ในการแสดงในงานต่างๆ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 08.27 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
164
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มประชุมการเรียนการสอน Open approach
(วันที่ 18 กันยายน 2563 15.23 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
165
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 14.27 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
166
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 14.26 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
167
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 08.40 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
168
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง ห้องเรียน Mini English Program ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
(วันที่ 18 กันยายน 2563 08.39 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
169
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.41 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
170
จ้างเหมาถ่ายเอกสารยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.40 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
171
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง อาหารกลางวันประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.14 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
172
จ้างเหมาจัดอาหารว่าง อาหารกลางวันประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 17 กันยายน 2563 17.13 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
173
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 17 กันยายน 2563 16.46 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
174
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรี
(วันที่ 17 กันยายน 2563 16.45 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
175
จ้างเหมาทำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (ก่อนบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.49 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
176
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนคนเก่ง
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.23 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
177
ร่วมต้อนรับ ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกา
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.11 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
178
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๔
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.49 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
179
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.๔
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.48 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
180
ซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.10 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
181
ซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔-
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.10 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
182
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.06 น./อ่าน 2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
183
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย เพื่อใช้ในการแข่งขันดนตรีไทยในรายการต่างๆ จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.05 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
184
จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรอง สารกรองระบบน้ำดื่มโรงเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.24 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
185
จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรอง สารกรองระบบน้ำดื่มโรงเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.23 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
186
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ปีงบฯ 63
(วันที่ 14 กันยายน 2563 22.17 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
187
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตกแต่งห้องเรียนชั้น ป.6
(วันที่ 14 กันยายน 2563 16.29 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
188
ซื้อวัสดุขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บริการน้ำดื่มให้กับบุคลากร จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 16.16 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
189
ซื้อวัสดุขวดน้ำพลาสติกพร้อมฝา เพื่อใช้บริการน้ำดื่มให้กับบุคลากร จำนวน ๖ รายการ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 16.10 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
190
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และทดสอบการปรุงอาหาร ในการคัดเลือกหาผู้รับจ้างเหมาทำอาหารฯ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 11.10 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
191
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 07.41 น./อ่าน 59)
192
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ป.3 ในการสอบ NTปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 18.51 น./อ่าน 286)
ข่าวประชาสัมพันธ์
193
ผลการสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบ2 ระดับประเทศ)
(วันที่ 01 เมษายน 2563 22.36 น./อ่าน 39)
194
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2563 13.26 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
195
ผลการจัดลำดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระ
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 10.38 น./อ่าน 475)
ข่าวประชาสัมพันธ์
196
ผลการจัดลำดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระ
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 15.01 น./อ่าน 28)
197
ผลการจัดลำดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระ
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 14.59 น./อ่าน 13)
198
นักเรียน ชั้น ป.6 สอบโอเน็ต ปี 2562 ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 14.52 น./อ่าน 482)
ข่าวประชาสัมพันธ์