ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 477 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่าย กันนกลานกีฬาอเน
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2564 14.36 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งตาข่ายกันนกลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดย
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2564 10.36 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาถ่ายเอกสารกิจกรรมพัฒนา ผลสัมฤทธิ์การสอบ RT ของนักเ
(วันที่ 28 เมษายน 2564 14.30 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบ RT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท
(วันที่ 28 เมษายน 2564 14.30 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึ
(วันที่ 26 เมษายน 2564 12.16 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ขอให้มาเสนอราคาการจัดจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธีเฉพาะเจา
(วันที่ 20 เมษายน 2564 16.37 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นปร
(วันที่ 19 เมษายน 2564 14.08 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับ นักเรียนระดับชั้นอนุบ
(วันที่ 19 เมษายน 2564 14.08 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รุ่น A
(วันที่ 16 เมษายน 2564 16.20 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รุ่น ASMA๑๘
(วันที่ 16 เมษายน 2564 16.20 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 02 เมษายน 2564 11.03 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียน
(วันที่ 02 เมษายน 2564 11.03 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 02 เมษายน 2564 11.00 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานและเก็บส
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 13.05 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานและเก็บสินค้า
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 13.05 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมเข้าค่า
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 18.53 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 18.52 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินกิจกรรม ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยม
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 16.07 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินกิจกรรม ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยมูลไส้
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 16.06 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาล
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 15.17 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือของน
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 15.17 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อปกวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 10.23 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปกวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563โ
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 10.23 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุทำสัญญาณไฟจราจรบริเวณประตูทางเข้าและประตูทางออกของโรงเรียนอนุ
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 08.57 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำสัญญาณไฟจราจรบริเวณประตูทางเข้าและประตูทางออกของโรงเรียนอนุบาลห
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 08.54 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นภา
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 16.12 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจร
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 12.44 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุเพื่อดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่
(วันที่ 17 มีนาคม 2564 16.22 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน ตามคุณลักษณะ 5 ประ
(วันที่ 17 มีนาคม 2564 16.22 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 16.56 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาบริการปรับปรุงเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ ตัว โดยวิ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 09.25 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 09.25 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จัดซื้อถุงบรรจุภัณฑ์และป้ายสติ๊กเกอร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูน
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 16.15 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงบรรจุภัณฑ์และป้ายสติ๊กเกอร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์การ
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 16.14 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ม.ค. 64
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 09.41 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธ.ค. 63
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 09.40 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พ.ย. 63
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 09.38 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ต.ค. 63
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 09.26 น./อ่าน 20)
39
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 08.36 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลาง
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 08.36 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุเพื่อดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน ตามคุณลักษณะ 5 ปร
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 10.17 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน ตามคุณลักษณะ 5 ประ
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 10.16 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำประปาในโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 16.22 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำประปาในโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 16.20 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45
เชิญชวนเสนอราคา การจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 10.24 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46
ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีเฉพาะเจา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 10.01 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างครูต่างชาติโดยผ่านบริษัทจัดหาครู ต่างชาติ โดยวิธีเฉพาะเจ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 11.37 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภา
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 15.25 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุสำหรับตีเส้นจราจรภายใน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ต
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 10.18 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับตีเส้นจราจรภายในโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ตามโครงการมาตรการการรักษาค
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 10.17 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 09.12 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำดื่ม ภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพา
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 11.05 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกรองน้ำเทอร์โบล่า ๔ P-CRS จำนวน ๔ ชุด และคูลเลอร์น้ำเย็น ขนาด ๕๐
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 11.05 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 10.16 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด K3-M กลางแจ้งขาตั้ง พร้อมAdepter จำนวน 1 ช
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 09.34 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นสำหรับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 โดยวิธ
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 14.22 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน ตาม โครงการพัฒนาอาคารสถานท
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 18.43 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์และสาธารณูปโภ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 18.42 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหน้า อาคาร ป.1 ข (บริเวณซุ้มพร
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 17.54 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณหน้าอาคาร ป.๑ ข (บริเวณซุ้มพระพุทธรูป) ตามโครงก
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 17.53 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม บริเวณหน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 15.29 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม บริเวณหน้าอาคาร ป.๑ ข (บร
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 15.27 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ให้กับผู้เข้าร่ว
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 15.40 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูแล
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 10.47 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 15.06 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเข้าเล่มสันเกลียวสำหรับฝ่ายงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลห้าง ฉัตรโดยวิ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 09.23 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าป้ายวิสัยทัศน์ จ านวน 1 ป้าย ส าหรับโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 09.19 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้อบรมเข้าร่วม
(วันที่ 29 มกราคม 2564 11.10 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 28 มกราคม 2564 15.29 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 28 มกราคม 2564 09.00 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบส้วมพร้อมตรวจสอบท่อน้ำทิ้งเพื่อใช้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 15 มกราคม 2564 16.06 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมคณิตคิดเป็นคิดคล่อง ตามโครงการพัฒนากา
(วันที่ 13 มกราคม 2564 14.29 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่่ายเอกสารสำหรับกิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที
(วันที่ 13 มกราคม 2564 14.28 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ต
(วันที่ 11 มกราคม 2564 17.26 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมChristmas Day ตามโครงการพัฒนาการสื่อสารภา
(วันที่ 11 มกราคม 2564 11.05 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสำหรับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 –
(วันที่ 08 มกราคม 2564 15.47 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นภายใ
(วันที่ 07 มกราคม 2564 14.47 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสำหรับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 –
(วันที่ 06 มกราคม 2564 17.12 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 04 มกราคม 2564 09.24 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 04 มกราคม 2564 09.01 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 มกราคม 2564 15.59 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 10.33 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนั
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 09.59 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึ
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 08.58 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาปรับปรุงสนามเด็กเล่นสำหรับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 10.00 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามโ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 08.19 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสนามเด็กเล่น ตามโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะ
(วันที่ 21 ธันวาคม 2563 10.29 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำโรงเรือน ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชนจำลองอนุบาลห้างฉัตรก
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 15.19 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 13.01 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารบัญชีคำพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 09.49 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอร์รี่ GS MFX-180R สำหรับรถเลขทะเบียน นข 4632 ลำปาง เพื่อใช้ในกา
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 08.26 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดO-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖วิชาภาษาไทย วิชาอังกฤษ
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 11.06 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 09.09 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
94
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรีย
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 11.07 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
95
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 14.05 น./อ่าน 84)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะครูและบุคลากรทางก
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 10.08 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
97
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 09.54 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์และคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับงานวิชาการและงานงบป
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 15.33 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสู่มาตรฐานการศึกษา โดย
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 13.10 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชนจำลองอนุ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 17.14 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อร่วมกิจกรรม วิหคสายฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ โดยชมรมเครื่
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 16.48 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 15.12 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 13.17 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
104
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสู่มาตรการศึกษา
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 09.21 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรีย
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 11.13 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 08.14 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.54 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
108
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลห้าง
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 13.21 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดื
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 09.30 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 08.54 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โด
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 08.18 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 09.35 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 10.19 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
114
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.30 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
115
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 18.15 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 18.06 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.21 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และปรับภูมิทัศน์บ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.39 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
119
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 28 กันยายน 2563 16.52 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 ประจ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 10.16 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนกิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน โครงการฝึกทักษะอาชีพสำ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.01 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
122
จ้างซ่อมแซมโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,6 ห้องขะจาว 1
(วันที่ 23 กันยายน 2563 16.39 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้และแจกันเพื่อการฝึกจัดดอกไม้แจกันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้
(วันที่ 22 กันยายน 2563 10.11 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงแก้ไข Hardware ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในจุ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 08.10 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ได้ช
(วันที่ 21 กันยายน 2563 16.13 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
126
ประกาศโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรี
(วันที่ 21 กันยายน 2563 10.05 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนชั้นอน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.48 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนชั้นปร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.47 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการบริหารงบประมาณการเงินพัสดุและธุรการ โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.46 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ประชุมเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 08.17 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 08.55 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 08.55 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 03 กันยายน 2563 09.52 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
134
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล โรงเรียน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 16.41 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ทางหน้าผาก ระบบ อินฟาเรดเพื่อป
(วันที่ 02 กันยายน 2563 08.37 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
136
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 08.35 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 08.35 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
138
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 08.30 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและตามโปร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.55 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
140
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 16.51 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันนกมาถ่ายมูลในบริเวณโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 14.02 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างมืออลูมิเนียม จำนวน ๑๐ ชุด ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 08.24 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (coro
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 17.08 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และระบบไฟฟ้
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 09.47 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 18.23 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
146
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 09.44 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 09.13 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเครื่องมือคิดกรอง ความสามารถในการอ่านและการเขียน สำหรับระดับชั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมค์ลอยถือคู่ UHF รุ่น AT- ๘๐๘ และสายลำโพงยาว ๑๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 08.22 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่องสำหรับระดับชั้นอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 09.57 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
152
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลาง
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 17.34 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
153
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวัน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 17.18 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
154
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวัน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 17.18 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
155
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวัน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 17.18 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
156
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 16.56 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
157
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป)
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 16.49 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
158
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวัน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 16.40 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา น้ำดื่มและน้ำใช้ในโรงเรียน (เครื่องกรองน้ำดื่มแ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 10.55 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
160
จัดซื้อฮาร์ดดิสก์พกพา ext. 2.5’’ 1.TB WD My Passport สำหรับใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 08.26 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 10.08 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลห้างฉ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 15.41 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 10.21 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 10.21 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ใบงาน ใบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 15.35 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.02 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 17.16 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์ผ่าน youtube Live ตามโครงการพัฒ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 15.29 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
169
รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 09.19 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฉากป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขนาดกว้าง ๑๖๐ ซม.
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 09.51 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฉากป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระดับชั้นปฐมวัย ก
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 16.49 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม โต๊ะ เก้าอี้รับประทานอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 16.12 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และยาเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 16.43 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ใบงาน สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 09.46 น./อ่าน 57)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 10.24 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ EPSON เพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้น
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 11.04 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
177
ประกาศผลผู้ชนะราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเบีย
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 10.41 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 09.11 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา จำ
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 01.03 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 15.45 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๒ ชุด โด
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 16.52 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
182
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 16.43 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๒ ชุด โ
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 16.38 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง เหมาถ่ายเอกสารข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นป
(วันที่ 29 เมษายน 2563 15.42 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนเด็กพร้อมผ้ากันเปื้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ จำน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 14.16 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(วันที่ 21 เมษายน 2563 13.51 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 07 เมษายน 2563 13.32 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถ
(วันที่ 01 เมษายน 2563 13.13 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
189
ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอ. 2 - ป. 6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 18.57 น./อ่าน 141)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 18.14 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
191
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 18.14 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสำหรับจัดกิจกรรมวันต่างๆในโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธีเ
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 11.34 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ตามโครงการฝึกทักษะอาชี
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 15.37 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบมาตรฐานชั้นป.๒, ป.๔, ป.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธ
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 10.38 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.55 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.37 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.37 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะครูและนักเรียน จำนวน
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 08.45 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนกิจกรรมทำช่อดอกไม้กลัดอก โครงการฝึกทักษะอาชี
(วันที่ 02 มีนาคม 2563 08.38 น./อ่าน 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
200
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 109 คน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 11.22 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
201
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มงานทำเอกสารสำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 16.35 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มงานทำเอกสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โ
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 16.33 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนกิจกรรมทำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม แ
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.37 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
204
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 08.16 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
205
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป)
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 08.16 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
206
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวัน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 08.13 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่และเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษา 2
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09.38 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
208
จ้างเหมาทำอาหารเย็น อาหารเช้า สำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษา 2562ของนักเรียนระดับชั้นประถม
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 09.47 น./อ่าน 215)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
209
จ้างเหมาทำอาหารเย็น อาหารเช้า สำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษา 2562ของนักเรียนระดับชั้นประถม
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 09.47 น./อ่าน 118)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามโ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.22 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน (เสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 09.47 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน (เสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 08.38 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักภารโรง อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โ
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 08.09 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
214
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15.11 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนวิชานาฎศิลป์ ตามโครงการส่งเสริมการเรี
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 12.59 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรี
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าพาหนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นอ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 08.44 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 08.41 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรี
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 08.40 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศ
(วันที่ 29 มกราคม 2563 16.31 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
221
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลาง
(วันที่ 28 มกราคม 2563 18.11 น./อ่าน 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
222
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉ
(วันที่ 28 มกราคม 2563 17.27 น./อ่าน 77)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรม English Camp โครงการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 27 มกราคม 2563 16.47 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 27 มกราคม 2563 08.54 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น
(วันที่ 22 มกราคม 2563 16.25 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนระดับชั้น
(วันที่ 22 มกราคม 2563 16.22 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน (เสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 มกราคม 2563 16.21 น./อ่าน 66)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟน(เพิ่มเติม) ยี่ห้อ NPE รุ่น CF-๕๐DR เพื่อใช้ในการประชุมสภานักเร
(วันที่ 15 มกราคม 2563 09.48 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดทักษะความเข้าใจในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำ
(วันที่ 14 มกราคม 2563 08.26 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
230
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานเกษตรเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียน การสอนวิชาการงานอาช
(วันที่ 13 มกราคม 2563 11.14 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสังฆทานและชุดปิ่นโตจำนวน 10 ชุด ชุดละ 800 บาท เนื่องในการจัดกิจกรร
(วันที่ 08 มกราคม 2563 17.22 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานเกษตรเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโ
(วันที่ 08 มกราคม 2563 13.15 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติประจำปี
(วันที่ 07 มกราคม 2563 08.51 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนศาสตร์พระราชาให้กับนักเรียนโรงเ
(วันที่ 06 มกราคม 2563 09.24 น./อ่าน 71)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 04 มกราคม 2563 16.11 น./อ่าน 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 04 มกราคม 2563 16.11 น./อ่าน 67)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินกิจกรรม Christmas Day ประจำปีการศึกษา 2562 ในวัน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 10.22 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
238
จ้างเหมาจัดสถานที่การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรร
(วันที่ 02 มกราคม 2563 10.04 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดก
(วันที่ 02 มกราคม 2563 09.57 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเบาะกันกระแทกเสาหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 08.30 น./อ่าน 59)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันเข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQ
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 08.13 น./อ่าน 81)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
242
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 14.27 น./อ่าน 128)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
243
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 14.25 น./อ่าน 85)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
244
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 14.20 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่ารถพาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยไปศึกษาดูงานศิลปหัต
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 13.17 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับช
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 00.42 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับช
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 00.39 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 10.00 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ในการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้า
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 12.26 น./อ่าน 92)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง3 จ
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 10.22 น./อ่าน 68)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 16.02 น./อ่าน 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 12.29 น./อ่าน 80)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
253
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 13.19 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงแก้ไข Hardware ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 16.10 น./อ่าน 73)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดเสริมทักษะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ เพื
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 17.05 น./อ่าน 85)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
256
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลาง
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 12.50 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
257
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 12.46 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรง
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 16.25 น./อ่าน 68)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 16.35 น./อ่าน 150)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงาน ใบความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 08.10 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดเสริมทักษะนักเรียนระดับชั้นปีที่ 1 ตามโครงการยกระ
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 11.21 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป. ๑- ป.๖ โรงเรียนอนุบาลห
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 16.28 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 09.49 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
264
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหาร
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 09.07 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 15.58 น./อ่าน 114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 15.56 น./อ่าน 122)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 15.54 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
268
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 15.29 น./อ่าน 216)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 16.25 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดในโรงเรียน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 ตุลาคม 2562 14.40 น./อ่าน 89)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน อำเภอห้า
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 13.19 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน อำเภอห้า
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 12.22 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม การอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศ
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 14.38 น./อ่าน 99)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุม PLC Classroom ในวันท
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 14.36 น./อ่าน 78)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 16.59 น./อ่าน 59)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนอนุบาลห้างฉัตร จำนวน 93 รายการ โดยวิธี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 16.01 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะรถรับจ้างพร้อมน้ำมันเเชื้อเพลิงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งเ
(วันที่ 30 กันยายน 2562 17.56 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 28 กันยายน 2562 16.18 น./อ่าน 117)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
279
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาประกอบอาหารเช้าสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนอนุบาลห้างฉัต
(วันที่ 26 กันยายน 2562 10.17 น./อ่าน 85)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐ
(วันที่ 24 กันยายน 2562 08.18 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 กันยายน 2562 11.10 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธ
(วันที่ 20 กันยายน 2562 11.06 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 19 กันยายน 2562 11.42 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 19 กันยายน 2562 11.42 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
285
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 19 กันยายน 2562 11.42 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
286
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 19 กันยายน 2562 11.38 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
287
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 19 กันยายน 2562 11.36 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
288
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี ระดับป
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.13 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี ระดับป
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.13 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กันยายน 2562 09.57 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
291
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันง
(วันที่ 19 กันยายน 2562 09.02 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
292
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 18 กันยายน 2562 17.36 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 18 กันยายน 2562 16.42 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประ
(วันที่ 18 กันยายน 2562 10.11 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประ
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประ
(วันที่ 17 กันยายน 2562 09.57 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
297
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป)ประจำเดือนกันยายน ถึงตุลาคม ปีการศึ
(วันที่ 16 กันยายน 2562 15.58 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
298
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) ประจำเดือนกันยายน ถึงตุลาคม ปีการศึกษา
(วันที่ 12 กันยายน 2562 15.53 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 09 กันยายน 2562 17.29 น./อ่าน 72)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 05 กันยายน 2562 15.34 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
301
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหาร กลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 271)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
302
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลห้าง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 17.43 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 13.18 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
304
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) เดือนมิถุนายน 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 14.38 น./อ่าน 73)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 14.38 น./อ่าน 194)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหาร กลางวันของนักเรียนโรงเรียนอ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 14.33 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.31 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
309
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนสิงหาคม 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.09 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนกรกฎาคม2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.08 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนมิถุนายน 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.08 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
312
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.24 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 14.19 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
314
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 16.14 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการโรงเรียนสุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.57 น./อ่าน 67)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบทดสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.30 น./อ่าน 65)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
318
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 13.15 น./อ่าน 96)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
319
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 13.15 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
320
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 13.14 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 16.03 น./อ่าน 59)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 16.02 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
323
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 16.00 น./อ่าน 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
324
ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันขอ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
325
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกบอาหาร(ปรุ่งสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.26 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
326
ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคา จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี
(วันที่ 11 เมษายน 2562 13.24 น./อ่าน 59)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลห้าง
(วันที่ 10 เมษายน 2562 11.27 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
328
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลข
(วันที่ 10 เมษายน 2562 11.26 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
329
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งจ้างรายการซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถ กระบะ และรถที่โรงเรียนได้รับบ
(วันที่ 05 เมษายน 2562 12.57 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
330
ประกาศราคากลาง รายการจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและ รถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเบี
(วันที่ 05 เมษายน 2562 10.29 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
331
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพกา
(วันที่ 04 เมษายน 2562 14.44 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
332
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจ
(วันที่ 04 เมษายน 2562 14.40 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
333
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขท
(วันที่ 02 เมษายน 2562 15.47 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
334
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษ
(วันที่ 02 เมษายน 2562 13.48 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
335
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่
(วันที่ 02 เมษายน 2562 13.27 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
336
ประกาศราคากลาง รายการจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและ รถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเบี
(วันที่ 02 เมษายน 2562 10.17 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
337
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดบันทึก 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.
(วันที่ 15 มีนาคม 2562 09.36 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
338
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย-รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส
(วันที่ 15 มีนาคม 2562 09.34 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
339
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 14.17 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
340
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 16.03 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
341
รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 10.52 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
342
ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 25 มกราคม 2562 17.24 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
343
ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลางวันของน
(วันที่ 25 มกราคม 2562 15.51 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
344
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 25 มกราคม 2562 15.39 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
345
ประกาศราคากลางและตาราง ปปช 7 รายการประกวดราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก
(วันที่ 25 มกราคม 2562 15.36 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
346
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ
(วันที่ 25 มกราคม 2562 15.30 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
347
ประกาศราคากลางและตาราง ปปช 7 ราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลางว
(วันที่ 25 มกราคม 2562 14.23 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
348
ประกาศผู้ชนะราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 03 มกราคม 2562 10.46 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
349
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งราวระเบียงหน้าอาคารเรียน สปช. 105/26 (อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปี
(วันที่ 25 ตุลาคม 2561 10.14 น./อ่าน 84)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
350
ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคา รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงกา
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561 14.35 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
351
ประกาศราคากลางและตาราง ปปช 7 รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลา
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561 14.31 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
352
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาห
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561 14.31 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
353
ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุฝึกทักษะเนื่องในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเร
(วันที่ 12 ตุลาคม 2561 08.43 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
354
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุฝึกทักษะเนื่องในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย
(วันที่ 12 ตุลาคม 2561 08.39 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
355
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัยระดับชั้นปีที่ 1 - 3 ตามโครงการพ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2561 08.34 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
356
แจ้งกำหนดการปิด-เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 05 ตุลาคม 2561 09.07 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อนำไปจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำหลักสูตรปฐมวั
(วันที่ 03 ตุลาคม 2561 10.09 น./อ่าน 79)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเพื่อซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องธุรกา
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 08.25 น./อ่าน 59)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2561
(วันที่ 27 กันยายน 2561 14.02 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
(วันที่ 27 กันยายน 2561 13.27 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
(วันที่ 27 กันยายน 2561 12.56 น./อ่าน 66)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
362
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งจ้าง รายการจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้ร
(วันที่ 26 กันยายน 2561 10.14 น./อ่าน 153)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
363
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค(ร
(วันที่ 26 กันยายน 2561 10.04 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
364
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งซื้อ รายการจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน วัฒนธรรม ศาสนา
(วันที่ 25 กันยายน 2561 13.05 น./อ่าน 94)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
365
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร
(วันที่ 25 กันยายน 2561 13.04 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
366
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะ และรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค
(วันที่ 18 กันยายน 2561 16.26 น./อ่าน 95)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
367
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งซื้อ รายการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับนักเรี
(วันที่ 17 กันยายน 2561 09.49 น./อ่าน 351)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
368
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนเข้าร
(วันที่ 17 กันยายน 2561 09.40 น./อ่าน 339)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
369
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งซื้อ รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนั
(วันที่ 13 กันยายน 2561 12.54 น./อ่าน 86)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
370
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั
(วันที่ 13 กันยายน 2561 12.53 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
371
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมจัดงานศิลปหัตถกรรมนัก
(วันที่ 11 กันยายน 2561 16.25 น./อ่าน 149)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
372
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งซื้อ รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ แ
(วันที่ 11 กันยายน 2561 14.44 น./อ่าน 57)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
373
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการแข่งขันงานศิ
(วันที่ 11 กันยายน 2561 14.43 น./อ่าน 74)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
374
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 18.03 น./อ่าน 67)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
375
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.55 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
376
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานโครงการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 09.41 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
377
ขอออนุมัติประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลงของจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ Activ
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 10.07 น./อ่าน 67)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
378
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ Active Learning ในโครงการขับเ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 16.42 น./อ่าน 73)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
379
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุโครงก
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 16.40 น./อ่าน 778)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
380
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 17.07 น./อ่าน 57)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
381
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์การประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคา รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 10.12 น./อ่าน 339)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
382
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางและตาราง ปปช 7 รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 10.05 น./อ่าน 396)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
383
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูป
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 09.56 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
384
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลงซื้อรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการจัดทำ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 09.43 น./อ่าน 77)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
385
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการจัดทำห้องสมุดประ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 09.37 น./อ่าน 140)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
386
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลงซื้อ รายการวัสดุสำหรับดำเนินการโครงการส่งเสริม
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 16.59 น./อ่าน 72)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
387
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 16.53 น./อ่าน 152)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
388
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึก
(วันที่ 30 เมษายน 2561 11.53 น./อ่าน 136)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
389
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 26 เมษายน 2561 17.54 น./อ่าน 134)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
390
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 (เครื่องม
(วันที่ 26 เมษายน 2561 17.53 น./อ่าน 80)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
391
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น
(วันที่ 17 เมษายน 2561 16.46 น./อ่าน 363)
392
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรี
(วันที่ 17 เมษายน 2561 16.38 น./อ่าน 511)
393
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดั
(วันที่ 17 เมษายน 2561 16.36 น./อ่าน 85)
394
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาห
(วันที่ 12 เมษายน 2561 09.34 น./อ่าน 63)
395
ราคากลางของจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 (เครื่องมัล
(วันที่ 02 เมษายน 2561 12.18 น./อ่าน 120)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
396
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเบียน ๔๐-๐๒
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 11.51 น./อ่าน 84)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
397
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเบียน ๔๐-๐๒
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 11.47 น./อ่าน 190)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
398
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถNissan Big M โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 15.25 น./อ่าน 92)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
399
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมบำรุงพาหนะโรงเรียน
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 13.46 น./อ่าน 89)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
400
ประกาศหาผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธีการประกวดทางอิเล็
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 08.51 น./อ่าน 750)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
401
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปี 2561
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 10.40 น./อ่าน 1008)
ข่าวประชาสัมพันธ์
402
ประกาศผู้ชนะราคา จัดจ้างก่อสร้างลานสนามกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 มกราคม 2561 11.43 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
403
ประกาศผู้ชนะราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารสปช 2/28) โ
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 08.52 น./อ่าน 138)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
404
ประกาศผู้ชนะราคา จัดจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักภารโรง 32 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 08.17 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
405
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 04.31 น./อ่าน 73)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
406
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 07.52 น./อ่าน 1697)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
407
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 07.13 น./อ่าน 722)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
408
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักภารโรง/๓๒
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 07.06 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
409
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 06.41 น./อ่าน 555)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
410
ทำบุญอาคาร แม่เค็ด 100 ปี
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 03.50 น./อ่าน 330)
ข่าวประชาสัมพันธ์
411
หล่อเทียนพรรษา 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 08.14 น./อ่าน 318)
ข่าวประชาสัมพันธ์
412
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 01.58 น./อ่าน 335)
ข่าวประชาสัมพันธ์
413
ศิลปะหรรษาพัฒนาจิตใจ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 07.02 น./อ่าน 316)
ข่าวประชาสัมพันธ์
414
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 06.39 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
415
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 12.05 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
416
ร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดขามแดง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.46 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
417
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วัดบ้านปันง้าว
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.45 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
418
พิธีถวายความอาลัย
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.43 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
419
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.40 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
420
กีฬาสีสัมพันธ์ ชมพูขาว ประจำปี 2559
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.24 น./อ่าน 298)
ข่าวประชาสัมพันธ์
421
มอบวุฒิบัตร กิจกรรม D.A.R.E
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.16 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
422
กีฬาเครือข่ายอนันตยศ 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.31 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
423
อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.24 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
424
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.20 น./อ่าน 214)
ข่าวประชาสัมพันธ์
425
รณรงค์ออกเสียงประชามติ 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.12 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
426
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.06 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
427
ศิลปหัตถกรรมกรรมระดับเครือข่าย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 14.56 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
428
แนะนำโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 07.13 น./อ่าน 36)
วีดีทัศน์จาก Youtube
429
เพลงมาร์ชโรงเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2559 09.36 น./อ่าน 44)
วีดีทัศน์จาก Youtube
430
ประกาศโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 08.44 น./อ่าน 130)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
431
ตัวอย่างแบบ บช1
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 15.40 น./อ่าน 115)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
432
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 07.27 น./อ่าน 121)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
433
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 216 ปรับปรุง 46 ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ 2
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 10.22 น./อ่าน 109)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
434
ประกาศผลการพิจารณาและยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 15.23 น./อ่าน 145)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
435
การอบรบเชิงปฏิบัติ จิตอาสาจราจรน้อย
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.45 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
436
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.35 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
437
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.14 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
438
ประกาศโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 12.53 น./อ่าน 382)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
439
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 216 ปรับปรุง 46 ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ (e-bidding)
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 06.54 น./อ่าน 152)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
440
การอบรมเชิงปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยและควบคุมโรคในโรงเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2559 13.40 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
441
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 11.34 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
442
เปิดเทอม ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 11.33 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
443
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 09.59 น./อ่าน 418)
ข่าวประชาสัมพันธ์
444
การอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.30 น./อ่าน 213)
ข่าวประชาสัมพันธ์
445
การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.29 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
446
เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.28 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
447
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 8 รอบ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.27 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
448
กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2558
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 10.53 น./อ่าน 321)
ข่าวประชาสัมพันธ์
449
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 10.52 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์
450
วันเปิดภาคเรียน
(วันที่ 25 ตุลาคม 2558 11.58 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
451
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 25 ตุลาคม 2558 11.57 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
452
มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
(วันที่ 23 กันยายน 2558 13.48 น./อ่าน 274)
ข่าวประชาสัมพันธ์
453
มอบเกียรบัตร DARE ประจำปี 2558
(วันที่ 23 กันยายน 2558 13.46 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
454
ร่วมงานมุทิตาจิต
(วันที่ 11 กันยายน 2558 07.16 น./อ่าน 387)
ข่าวประชาสัมพันธ์
455
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 08.15 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
456
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถาน ประจำปี 2558
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 14.01 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
457
อบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมแข่งขันกิจกรรมทางพุทธศาสนา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 14.00 น./อ่าน 251)
ข่าวประชาสัมพันธ์
458
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.54 น./อ่าน 340)
ข่าวประชาสัมพันธ์
459
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.51 น./อ่าน 304)
ข่าวประชาสัมพันธ์
460
กิจกรรมวันณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.49 น./อ่าน 188)
ข่าวประชาสัมพันธ์
461
ต้อนรับรองผู้อำนวยโรงเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 12.52 น./อ่าน 561)
ข่าวประชาสัมพันธ์
462
อบรม ( Brain Based Learning : BBL )
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 09.41 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
463
โครงการว่ายน้ำ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 09.40 น./อ่าน 718)
ข่าวประชาสัมพันธ์
464
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 13.03 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
465
ต้อนรับนักศึกษาจีน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 13.01 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
466
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 13.16 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
467
ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 15.22 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
468
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 15.21 น./อ่าน 352)
ข่าวประชาสัมพันธ์
469
กิจกรรม Open House
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 09.05 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
470
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558 09.19 น./อ่าน 258)
ข่าวประชาสัมพันธ์
471
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 12.26 น./อ่าน 809)
ข่าวประชาสัมพันธ์
472
อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2557 10.09 น./อ่าน 256)
ข่าวประชาสัมพันธ์
473
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.03 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
474
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปี 2557
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.02 น./อ่าน 225)
ข่าวประชาสัมพันธ์
475
อบรมการทำภาพยนต์สั้น เครือข่ายอนันตยศ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.00 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
476
วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 15.38 น./อ่าน 352)
ข่าวประชาสัมพันธ์
477
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 15.33 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์