ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 383 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 14.05 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะครูและบุคลากรทางก
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 10.08 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 09.54 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์และคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับงานวิชาการและงานงบป
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 15.33 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสู่มาตรฐานการศึกษา โดย
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 13.10 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชนจำลองอนุ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 17.14 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อร่วมกิจกรรม วิหคสายฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ โดยชมรมเครื่
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 16.48 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 15.12 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 13.17 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสู่มาตรการศึกษา
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 09.21 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรีย
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 11.13 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 08.14 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 10.54 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลห้าง
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 13.21 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดื
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 09.30 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 08.54 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โด
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 08.18 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 09.35 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 10.19 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 15.30 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 18.15 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 18.06 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 10.21 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และปรับภูมิทัศน์บ
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.39 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 28 กันยายน 2563 16.52 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 ประจ
(วันที่ 25 กันยายน 2563 10.16 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนกิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน โครงการฝึกทักษะอาชีพสำ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.01 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
จ้างซ่อมแซมโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ,6 ห้องขะจาว 1
(วันที่ 23 กันยายน 2563 16.39 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดอกไม้และแจกันเพื่อการฝึกจัดดอกไม้แจกันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้
(วันที่ 22 กันยายน 2563 10.11 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงแก้ไข Hardware ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในจุ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 08.10 น./อ่าน 3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ได้ช
(วันที่ 21 กันยายน 2563 16.13 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ประกาศโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรี
(วันที่ 21 กันยายน 2563 10.05 น./อ่าน 4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนชั้นอน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.48 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนชั้นปร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.47 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการบริหารงบประมาณการเงินพัสดุและธุรการ โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.46 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ประชุมเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 08.17 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 08.55 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 08.55 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 03 กันยายน 2563 09.52 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล โรงเรียน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 16.41 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ทางหน้าผาก ระบบ อินฟาเรดเพื่อป
(วันที่ 02 กันยายน 2563 08.37 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 08.35 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 08.35 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 08.30 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและตามโปร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.55 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 16.51 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันนกมาถ่ายมูลในบริเวณโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 14.02 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างมืออลูมิเนียม จำนวน ๑๐ ชุด ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 08.24 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (coro
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 17.08 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และระบบไฟฟ้
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 09.47 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 18.23 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 09.44 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 09.13 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเครื่องมือคิดกรอง ความสามารถในการอ่านและการเขียน สำหรับระดับชั
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมค์ลอยถือคู่ UHF รุ่น AT- ๘๐๘ และสายลำโพงยาว ๑๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 08.22 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่องสำหรับระดับชั้นอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 09.57 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลาง
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 17.34 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวัน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 17.18 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวัน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 17.18 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวัน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 17.18 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
62
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 16.56 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
63
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป)
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 16.49 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
64
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวัน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 16.40 น./อ่าน 5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา น้ำดื่มและน้ำใช้ในโรงเรียน (เครื่องกรองน้ำดื่มแ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 10.55 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
จัดซื้อฮาร์ดดิสก์พกพา ext. 2.5’’ 1.TB WD My Passport สำหรับใช้ในงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 08.26 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 10.08 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลห้างฉ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 15.41 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 10.21 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 10.21 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ใบงาน ใบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 15.35 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.02 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 17.16 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์ผ่าน youtube Live ตามโครงการพัฒ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 15.29 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75
รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 09.19 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฉากป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขนาดกว้าง ๑๖๐ ซม.
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 09.51 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฉากป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระดับชั้นปฐมวัย ก
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 16.49 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม โต๊ะ เก้าอี้รับประทานอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 16.12 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และยาเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 16.43 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ใบงาน สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 09.46 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 10.24 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ EPSON เพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้น
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 11.04 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83
ประกาศผลผู้ชนะราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเบีย
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 10.41 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 09.11 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา จำ
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 01.03 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 15.45 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๒ ชุด โด
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 16.52 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
88
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 16.43 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๑๒ ชุด โ
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 16.38 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง เหมาถ่ายเอกสารข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นป
(วันที่ 29 เมษายน 2563 15.42 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนเด็กพร้อมผ้ากันเปื้อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ จำน
(วันที่ 29 เมษายน 2563 14.16 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(วันที่ 21 เมษายน 2563 13.51 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 07 เมษายน 2563 13.32 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถ
(วันที่ 01 เมษายน 2563 13.13 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
95
ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอ. 2 - ป. 6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 18.57 น./อ่าน 90)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 18.14 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
97
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 18.14 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสำหรับจัดกิจกรรมวันต่างๆในโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธีเ
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 11.34 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ตามโครงการฝึกทักษะอาชี
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 15.37 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อสอบมาตรฐานชั้นป.๒, ป.๔, ป.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธ
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 10.38 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.55 น./อ่าน 9)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.37 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 10.37 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะครูและนักเรียน จำนวน
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 08.45 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนกิจกรรมทำช่อดอกไม้กลัดอก โครงการฝึกทักษะอาชี
(วันที่ 02 มีนาคม 2563 08.38 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
106
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 109 คน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 11.22 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
107
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มงานทำเอกสารสำหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 16.35 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มงานทำเอกสารสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โ
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 16.33 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนกิจกรรมทำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม แ
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.37 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
110
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 08.16 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป)
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 08.16 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
112
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวัน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 08.13 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่และเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษา 2
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09.38 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
114
จ้างเหมาทำอาหารเย็น อาหารเช้า สำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษา 2562ของนักเรียนระดับชั้นประถม
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 09.47 น./อ่าน 131)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
115
จ้างเหมาทำอาหารเย็น อาหารเช้า สำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษา 2562ของนักเรียนระดับชั้นประถม
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 09.47 น./อ่าน 113)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามโ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 09.22 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน (เสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 09.47 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน (เสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 08.38 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักภารโรง อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โ
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 08.09 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15.11 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนวิชานาฎศิลป์ ตามโครงการส่งเสริมการเรี
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 12.59 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรี
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาค่าพาหนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นอ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 08.44 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 08.41 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรี
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 08.40 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศ
(วันที่ 29 มกราคม 2563 16.31 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลาง
(วันที่ 28 มกราคม 2563 18.11 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
128
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉ
(วันที่ 28 มกราคม 2563 17.27 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรม English Camp โครงการการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 27 มกราคม 2563 16.47 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 27 มกราคม 2563 08.54 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น
(วันที่ 22 มกราคม 2563 16.25 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนักเรียนระดับชั้น
(วันที่ 22 มกราคม 2563 16.22 น./อ่าน 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน (เสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 มกราคม 2563 16.21 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟน(เพิ่มเติม) ยี่ห้อ NPE รุ่น CF-๕๐DR เพื่อใช้ในการประชุมสภานักเร
(วันที่ 15 มกราคม 2563 09.48 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดทักษะความเข้าใจในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำ
(วันที่ 14 มกราคม 2563 08.26 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
136
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานเกษตรเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียน การสอนวิชาการงานอาช
(วันที่ 13 มกราคม 2563 11.14 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสังฆทานและชุดปิ่นโตจำนวน 10 ชุด ชุดละ 800 บาท เนื่องในการจัดกิจกรร
(วันที่ 08 มกราคม 2563 17.22 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานเกษตรเพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโ
(วันที่ 08 มกราคม 2563 13.15 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติประจำปี
(วันที่ 07 มกราคม 2563 08.51 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนศาสตร์พระราชาให้กับนักเรียนโรงเ
(วันที่ 06 มกราคม 2563 09.24 น./อ่าน 59)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 04 มกราคม 2563 16.11 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 04 มกราคม 2563 16.11 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินกิจกรรม Christmas Day ประจำปีการศึกษา 2562 ในวัน
(วันที่ 03 มกราคม 2563 10.22 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
144
จ้างเหมาจัดสถานที่การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรร
(วันที่ 02 มกราคม 2563 10.04 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดก
(วันที่ 02 มกราคม 2563 09.57 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเบาะกันกระแทกเสาหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 08.30 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันเข้าร่วมสัมมนานำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQ
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 08.13 น./อ่าน 70)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
148
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 14.27 น./อ่าน 110)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
149
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 14.25 น./อ่าน 72)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
150
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 14.20 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่ารถพาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยไปศึกษาดูงานศิลปหัต
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 13.17 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับช
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 00.42 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับช
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 00.39 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 10.00 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ในการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้า
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 12.26 น./อ่าน 73)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง3 จ
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 10.22 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 16.02 น./อ่าน 80)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 12.29 น./อ่าน 65)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
159
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญ จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 13.19 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงแก้ไข Hardware ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 16.10 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดเสริมทักษะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ เพื
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 17.05 น./อ่าน 77)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
162
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลาง
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 12.50 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
163
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 12.46 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรง
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 16.25 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 16.35 น./อ่าน 120)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงาน ใบความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 08.10 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดเสริมทักษะนักเรียนระดับชั้นปีที่ 1 ตามโครงการยกระ
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 11.21 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบความรู้สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป. ๑- ป.๖ โรงเรียนอนุบาลห
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 16.28 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 09.49 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
170
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหาร
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 09.07 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 15.58 น./อ่าน 106)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 15.56 น./อ่าน 100)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 15.54 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
174
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 15.29 น./อ่าน 168)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 16.25 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิดในโรงเรียน (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 ตุลาคม 2562 14.40 น./อ่าน 80)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน อำเภอห้า
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 13.19 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน อำเภอห้า
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 12.22 น./อ่าน 37)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม การอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศ
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 14.38 น./อ่าน 80)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุม PLC Classroom ในวันท
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 14.36 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 16.59 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนอนุบาลห้างฉัตร จำนวน 93 รายการ โดยวิธี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 16.01 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะรถรับจ้างพร้อมน้ำมันเเชื้อเพลิงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งเ
(วันที่ 30 กันยายน 2562 17.56 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 28 กันยายน 2562 16.18 น./อ่าน 109)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
185
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาประกอบอาหารเช้าสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนอนุบาลห้างฉัต
(วันที่ 26 กันยายน 2562 10.17 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐ
(วันที่ 24 กันยายน 2562 08.18 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 กันยายน 2562 11.10 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธ
(วันที่ 20 กันยายน 2562 11.06 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 19 กันยายน 2562 11.42 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 19 กันยายน 2562 11.42 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
191
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 19 กันยายน 2562 11.42 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
192
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 19 กันยายน 2562 11.38 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
193
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเ
(วันที่ 19 กันยายน 2562 11.36 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี ระดับป
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.13 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี ระดับป
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.13 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กันยายน 2562 09.57 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันง
(วันที่ 19 กันยายน 2562 09.02 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 18 กันยายน 2562 17.36 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 18 กันยายน 2562 16.42 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประ
(วันที่ 18 กันยายน 2562 10.11 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประ
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ประ
(วันที่ 17 กันยายน 2562 09.57 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
203
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป)ประจำเดือนกันยายน ถึงตุลาคม ปีการศึ
(วันที่ 16 กันยายน 2562 15.58 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
204
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) ประจำเดือนกันยายน ถึงตุลาคม ปีการศึกษา
(วันที่ 12 กันยายน 2562 15.53 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ
(วันที่ 09 กันยายน 2562 17.29 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 05 กันยายน 2562 15.34 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
207
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหาร กลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 205)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลห้าง
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 17.43 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 13.18 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
210
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) เดือนมิถุนายน 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 14.38 น./อ่าน 67)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 14.38 น./อ่าน 166)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหาร กลางวันของนักเรียนโรงเรียนอ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 14.33 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 09.31 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนสิงหาคม 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.09 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนกรกฎาคม2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.08 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนมิถุนายน 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 13.08 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
218
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.24 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 14.19 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
220
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 16.14 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการโรงเรียนสุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.57 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบทดสอบการอ่าน การเขียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.30 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
224
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 13.15 น./อ่าน 94)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
225
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 13.15 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
226
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 13.14 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 16.03 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 16.02 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
229
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 16.00 น./อ่าน 72)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
230
ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันขอ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
231
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกบอาหาร(ปรุ่งสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.26 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
232
ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคา จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี
(วันที่ 11 เมษายน 2562 13.24 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลห้าง
(วันที่ 10 เมษายน 2562 11.27 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
234
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลข
(วันที่ 10 เมษายน 2562 11.26 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
235
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งจ้างรายการซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถ กระบะ และรถที่โรงเรียนได้รับบ
(วันที่ 05 เมษายน 2562 12.57 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
236
ประกาศราคากลาง รายการจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและ รถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเบี
(วันที่ 05 เมษายน 2562 10.29 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
237
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งซื้อวัสดุสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพกา
(วันที่ 04 เมษายน 2562 14.44 น./อ่าน 22)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
238
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจ
(วันที่ 04 เมษายน 2562 14.40 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
239
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขท
(วันที่ 02 เมษายน 2562 15.47 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
240
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษ
(วันที่ 02 เมษายน 2562 13.48 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
241
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่
(วันที่ 02 เมษายน 2562 13.27 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
242
ประกาศราคากลาง รายการจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและ รถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเบี
(วันที่ 02 เมษายน 2562 10.17 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
243
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดบันทึก 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.
(วันที่ 15 มีนาคม 2562 09.36 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
244
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย-รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส
(วันที่ 15 มีนาคม 2562 09.34 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
245
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 14.17 น./อ่าน 15)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
246
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 16.03 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
247
รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 10.52 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
248
ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 25 มกราคม 2562 17.24 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
249
ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลางวันของน
(วันที่ 25 มกราคม 2562 15.51 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
250
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 25 มกราคม 2562 15.39 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
251
ประกาศราคากลางและตาราง ปปช 7 รายการประกวดราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก
(วันที่ 25 มกราคม 2562 15.36 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
252
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อ
(วันที่ 25 มกราคม 2562 15.30 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
253
ประกาศราคากลางและตาราง ปปช 7 ราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลางว
(วันที่ 25 มกราคม 2562 14.23 น./อ่าน 18)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
254
ประกาศผู้ชนะราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 03 มกราคม 2562 10.46 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
255
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งราวระเบียงหน้าอาคารเรียน สปช. 105/26 (อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปี
(วันที่ 25 ตุลาคม 2561 10.14 น./อ่าน 75)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
256
ประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคา รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงกา
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561 14.35 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
257
ประกาศราคากลางและตาราง ปปช 7 รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลา
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561 14.31 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
258
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาห
(วันที่ 24 ตุลาคม 2561 14.31 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
259
ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุฝึกทักษะเนื่องในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเร
(วันที่ 12 ตุลาคม 2561 08.43 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
260
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุฝึกทักษะเนื่องในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย
(วันที่ 12 ตุลาคม 2561 08.39 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
261
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัยระดับชั้นปีที่ 1 - 3 ตามโครงการพ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2561 08.34 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
262
แจ้งกำหนดการปิด-เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 05 ตุลาคม 2561 09.07 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อนำไปจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำหลักสูตรปฐมวั
(วันที่ 03 ตุลาคม 2561 10.09 น./อ่าน 69)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเพื่อซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องธุรกา
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 08.25 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2561
(วันที่ 27 กันยายน 2561 14.02 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนสิงหาคม 2561
(วันที่ 27 กันยายน 2561 13.27 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
(วันที่ 27 กันยายน 2561 12.56 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
268
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งจ้าง รายการจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้ร
(วันที่ 26 กันยายน 2561 10.14 น./อ่าน 131)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
269
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค(ร
(วันที่ 26 กันยายน 2561 10.04 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
270
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งซื้อ รายการจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน วัฒนธรรม ศาสนา
(วันที่ 25 กันยายน 2561 13.05 น./อ่าน 78)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
271
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร
(วันที่ 25 กันยายน 2561 13.04 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
272
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะ และรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค
(วันที่ 18 กันยายน 2561 16.26 น./อ่าน 88)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
273
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งซื้อ รายการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับนักเรี
(วันที่ 17 กันยายน 2561 09.49 น./อ่าน 300)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
274
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนเข้าร
(วันที่ 17 กันยายน 2561 09.40 น./อ่าน 294)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
275
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งซื้อ รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนั
(วันที่ 13 กันยายน 2561 12.54 น./อ่าน 79)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
276
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั
(วันที่ 13 กันยายน 2561 12.53 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
277
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมจัดงานศิลปหัตถกรรมนัก
(วันที่ 11 กันยายน 2561 16.25 น./อ่าน 129)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
278
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของใบสั่งซื้อ รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ แ
(วันที่ 11 กันยายน 2561 14.44 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
279
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการแข่งขันงานศิ
(วันที่ 11 กันยายน 2561 14.43 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 18.03 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 17.55 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินงานโครงการการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 09.41 น./อ่าน 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
283
ขอออนุมัติประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลงของจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ Activ
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 10.07 น./อ่าน 57)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ Active Learning ในโครงการขับเ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 16.42 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
285
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อวัสดุโครงก
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 16.40 น./อ่าน 656)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
286
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 17.07 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
287
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์การประกาศประกวดราคาฯ และเอกสารประกวดราคา รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 10.12 น./อ่าน 259)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
288
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางและตาราง ปปช 7 รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 10.05 น./อ่าน 365)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
289
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูป
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 09.56 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
290
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลงซื้อรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการจัดทำ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 09.43 น./อ่าน 71)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
291
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการจัดทำห้องสมุดประ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 09.37 น./อ่าน 109)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
292
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของข้อตกลงซื้อ รายการวัสดุสำหรับดำเนินการโครงการส่งเสริม
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 16.59 น./อ่าน 59)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
293
ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 16.53 น./อ่าน 125)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
294
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึก
(วันที่ 30 เมษายน 2561 11.53 น./อ่าน 118)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
295
ประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเ
(วันที่ 26 เมษายน 2561 17.54 น./อ่าน 118)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
296
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 (เครื่องม
(วันที่ 26 เมษายน 2561 17.53 น./อ่าน 76)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
297
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น
(วันที่ 17 เมษายน 2561 16.46 น./อ่าน 304)
298
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรี
(วันที่ 17 เมษายน 2561 16.38 น./อ่าน 439)
299
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดั
(วันที่ 17 เมษายน 2561 16.36 น./อ่าน 79)
300
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ โครงการอาห
(วันที่ 12 เมษายน 2561 09.34 น./อ่าน 56)
301
ราคากลางของจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 (เครื่องมัล
(วันที่ 02 เมษายน 2561 12.18 น./อ่าน 111)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
302
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเบียน ๔๐-๐๒
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 11.51 น./อ่าน 70)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
303
ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรายการบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค (รถเลขทะเบียน ๔๐-๐๒
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 11.47 น./อ่าน 166)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
304
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมรถNissan Big M โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 15.25 น./อ่าน 83)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
305
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมบำรุงพาหนะโรงเรียน
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 13.46 น./อ่าน 76)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
306
ประกาศหาผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธีการประกวดทางอิเล็
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 08.51 น./อ่าน 712)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
307
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปี 2561
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 10.40 น./อ่าน 948)
ข่าวประชาสัมพันธ์
308
ประกาศผู้ชนะราคา จัดจ้างก่อสร้างลานสนามกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 มกราคม 2561 11.43 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
309
ประกาศผู้ชนะราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารสปช 2/28) โ
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 08.52 น./อ่าน 131)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
310
ประกาศผู้ชนะราคา จัดจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักภารโรง 32 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 08.17 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
311
ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 04.31 น./อ่าน 70)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
312
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 07.52 น./อ่าน 1396)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
313
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 07.13 น./อ่าน 558)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
314
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักภารโรง/๓๒
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 07.06 น./อ่าน 31)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
315
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 06.41 น./อ่าน 456)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
316
ทำบุญอาคาร แม่เค็ด 100 ปี
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 03.50 น./อ่าน 302)
ข่าวประชาสัมพันธ์
317
หล่อเทียนพรรษา 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 08.14 น./อ่าน 289)
ข่าวประชาสัมพันธ์
318
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 01.58 น./อ่าน 292)
ข่าวประชาสัมพันธ์
319
ศิลปะหรรษาพัฒนาจิตใจ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 07.02 น./อ่าน 292)
ข่าวประชาสัมพันธ์
320
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 06.39 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
321
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 12.05 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
322
ร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดขามแดง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.46 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์
323
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วัดบ้านปันง้าว
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.45 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
324
พิธีถวายความอาลัย
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.43 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
325
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.40 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
326
กีฬาสีสัมพันธ์ ชมพูขาว ประจำปี 2559
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.24 น./อ่าน 287)
ข่าวประชาสัมพันธ์
327
มอบวุฒิบัตร กิจกรรม D.A.R.E
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.16 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
328
กีฬาเครือข่ายอนันตยศ 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.31 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
329
อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.24 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
330
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.20 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
331
รณรงค์ออกเสียงประชามติ 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.12 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
332
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.06 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
333
ศิลปหัตถกรรมกรรมระดับเครือข่าย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 14.56 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
334
แนะนำโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 07.13 น./อ่าน 34)
วีดีทัศน์จาก Youtube
335
เพลงมาร์ชโรงเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2559 09.36 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
336
ประกาศโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 22 สิงหาคม 2559 08.44 น./อ่าน 122)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
337
ตัวอย่างแบบ บช1
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 15.40 น./อ่าน 112)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
338
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 07.27 น./อ่าน 110)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
339
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 216 ปรับปรุง 46 ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ 2
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 10.22 น./อ่าน 104)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
340
ประกาศผลการพิจารณาและยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 15.23 น./อ่าน 123)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
341
การอบรบเชิงปฏิบัติ จิตอาสาจราจรน้อย
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.45 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
342
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.35 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
343
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.14 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
344
ประกาศโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 12.53 น./อ่าน 376)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
345
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 216 ปรับปรุง 46 ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ (e-bidding)
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 06.54 น./อ่าน 146)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
346
การอบรมเชิงปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยและควบคุมโรคในโรงเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2559 13.40 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
347
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 11.34 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
348
เปิดเทอม ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 11.33 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
349
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 09.59 น./อ่าน 406)
ข่าวประชาสัมพันธ์
350
การอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.30 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
351
การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.29 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
352
เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.28 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
353
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 8 รอบ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.27 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์
354
กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2558
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 10.53 น./อ่าน 314)
ข่าวประชาสัมพันธ์
355
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 10.52 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
356
วันเปิดภาคเรียน
(วันที่ 25 ตุลาคม 2558 11.58 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
357
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 25 ตุลาคม 2558 11.57 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
358
มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
(วันที่ 23 กันยายน 2558 13.48 น./อ่าน 259)
ข่าวประชาสัมพันธ์
359
มอบเกียรบัตร DARE ประจำปี 2558
(วันที่ 23 กันยายน 2558 13.46 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
360
ร่วมงานมุทิตาจิต
(วันที่ 11 กันยายน 2558 07.16 น./อ่าน 374)
ข่าวประชาสัมพันธ์
361
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 08.15 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
362
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถาน ประจำปี 2558
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 14.01 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
363
อบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมแข่งขันกิจกรรมทางพุทธศาสนา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 14.00 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
364
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.54 น./อ่าน 328)
ข่าวประชาสัมพันธ์
365
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.51 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
366
กิจกรรมวันณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.49 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
367
ต้อนรับรองผู้อำนวยโรงเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 12.52 น./อ่าน 544)
ข่าวประชาสัมพันธ์
368
อบรม ( Brain Based Learning : BBL )
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 09.41 น./อ่าน 270)
ข่าวประชาสัมพันธ์
369
โครงการว่ายน้ำ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 09.40 น./อ่าน 706)
ข่าวประชาสัมพันธ์
370
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 13.03 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
371
ต้อนรับนักศึกษาจีน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 13.01 น./อ่าน 260)
ข่าวประชาสัมพันธ์
372
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 13.16 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
373
ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 15.22 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
374
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 15.21 น./อ่าน 341)
ข่าวประชาสัมพันธ์
375
กิจกรรม Open House
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 09.05 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
376
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558 09.19 น./อ่าน 245)
ข่าวประชาสัมพันธ์
377
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 12.26 น./อ่าน 774)
ข่าวประชาสัมพันธ์
378
อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2557 10.09 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์
379
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.03 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
380
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปี 2557
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.02 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
381
อบรมการทำภาพยนต์สั้น เครือข่ายอนันตยศ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.00 น./อ่าน 186)
ข่าวประชาสัมพันธ์
382
วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 15.38 น./อ่าน 344)
ข่าวประชาสัมพันธ์
383
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 15.33 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์