ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง New Normal
(วันที่ 15 มกราคม 2564 10.17 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
2
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.10 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.09 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.09 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.08 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O39 : แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.07 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.06 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.05 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.58 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.55 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.53 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.46 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.45 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและความประพฤติมิชอบ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.43 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.38 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.32 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.29 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.27 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.26 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.25 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O22 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2562
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.19 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.19 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.18 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.17 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.16 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.13 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 14.10 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.59 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.56 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานดำ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 13.16 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
32
บรรยากาศการเปิดภาคเรียน 1/2563
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 12.59 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
33
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทุกคน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 12.49 น./อ่าน 7)
34
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 12.47 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
35
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนทั้ง 6 หมู่ ศิษย์เก่าทุกท่านและชุมชนในเขตพื้นที่บริการทั้ง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 12.40 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
36
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 15.44 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
37
เรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 15.33 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อน้องๆ โรงเรียนบ้านนา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 15.26 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
39
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 11.23 น./อ่าน 168)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และแลกของขวัญ
(วันที่ 15 มกราคม 2558 09.22 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมในวันสุนทรภู่และวันรักภาษาไทย 26 มิถุนายน 2557
(วันที่ 30 มิถุนายน 2557 10.18 น./อ่าน 343)
ข่าวกิจกรรม
42
รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 30 มิถุนายน 2557 10.08 น./อ่าน 444)
ข่าวกิจกรรม
43
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยี
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 09.50 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
44
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 09.38 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
45
พานักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 ทัศนศึกษาอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 09.28 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
46
วันไหว้ครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 13.50 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม