ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
o22_03ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหาร
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 12.59 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
o22_02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 12.58 น./อ่าน 13)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
o22_01เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกาศ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 12.53 น./อ่าน 7)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้สื่อท้องถิ่นเชียงราย ของ นางสาวสาริกา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 23.19 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาตร์ ของ นายสวัสดิ แสงงาม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 23.16 น./อ่าน 34)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
ภาพยนต์สั้น : แรงบันดาลใจ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 22.52 น./อ่าน 11)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.40 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O4 : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.40 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.39 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.38 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.38 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O8 : Q&A
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O9 : Social Network
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O10 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.33 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.32 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.32 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.31 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O17 : E–Service
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.31 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.30 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.30 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.29 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.29 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.28 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.28 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.25 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.24 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.24 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.23 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.22 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.21 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.21 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.08 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.07 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.07 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.06 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.05 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.05 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.04 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.02 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.01 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 15.00 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 14.59 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 14.59 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 14.58 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 14.18 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 14.15 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 13.09 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
อบรมป้องกันการถูกล่อลวง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 06.53 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
56
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเยี่ยมโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 14.04 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
57
กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงาน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 14.03 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
58
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองกาญจน์
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 14.02 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 14.00 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
60
สพป.พะเยา เขต 2
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 13.59 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
61
นิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 13.31 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
62
PLC
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 12.04 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
63
ตรวจสุขภาพนักเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 11.52 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
64
นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ได้รางวัลระดับประเทศ 6 รายการ
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 22.28 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
65
วันครู
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.23 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
66
ผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.10 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
67
โครงการ โอทอป จูเนียร์ “OTOP Junior”
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.03 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
68
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 16.08 น./อ่าน 1767)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 15.33 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
70
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 14.59 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
71
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์
(วันที่ 19 เมษายน 2558 15.47 น./อ่าน 938)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
เมืองกาญจน์ไปเมืองทอง
(วันที่ 04 มกราคม 2557 22.35 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม