ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านเกี๋ยง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 13.40 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 11.59 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 14.25 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
4
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 11.21 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 11.14 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
6
การประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
7
การคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practice)
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 09.27 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ และป้องกันโรคในช่องปากเด็กประถมศึกษาในโรงเ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.07 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
9
รับทุนการศึกษาจากหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัดเทพนิมิต อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 11.20 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่อง โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 11.22 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 11.15 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.34 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.21 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
การติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 10.00 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
15
แห่เทียน62
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.48 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม