ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านเวียงหมอก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 10.23 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
2
นักเรียนรับทุนวัดเทพนิมิต อ.เชียงของ จ.เชียงราย
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
4
พ่นหมอกควันไล่ยุง ป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
5
รพสต.บ้านใหม่ดอนแก้ว ฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 10.19 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
6
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
7
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
8
อย.น้อย ช่วยชุมชนใช้ยาสมเหตุผล (โรงเรียนนำร่อง)
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 10.14 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
9
นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 10.13 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 มิถุนายน 2561 13.30 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม