ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง) คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด TO BE NUMBER ONE YOUNG TALENTES
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 11.21 น./อ่าน 1154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
แจกโบว์ไว้ทุกข์ถวายความอาลัย
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2559 14.26 น./อ่าน 188)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเก
(วันที่ 22 กันยายน 2559 11.30 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีมอบคูปองการศึกษา บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ครั้งที่
(วันที่ 22 กันยายน 2559 09.27 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
5
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 22 กันยายน 2559 09.06 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
6
นักเรียนไปทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ปี 2559
(วันที่ 19 สิงหาคม 2559 11.08 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวันอาเซียน ปี 2559
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 15.51 น./อ่าน 320)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 15.46 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 15.35 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมดำนา ปี 2559
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 15.31 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
11
ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดสันชุม และวัดสารภี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 15.21 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
12
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานอาชีพนักเรียน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 15.39 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
13
ทำบุญอาคารเรียนอนุบาล
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 15.30 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
14
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 15.15 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
15
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 17.40 น./อ่าน 308)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอนอ่าน เขียน คิดคำนวณ สำหรับนักเรียน LD
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 17.06 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
17
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 16.52 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
18
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 16.42 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
19
ประชุมจัดทำแผนงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 16.54 น./อ่าน 475)
ข่าวกิจกรรม
20
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 11.44 น./อ่าน 406)
ข่าวกิจกรรม
21
การประชุมจัดทำแผนโรงเรียนประชารัฐ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 16.05 น./อ่าน 520)
ข่าวกิจกรรม