ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประตูสู่คุณภาพแห่งอนาคต สพป.ชร.4
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 12.35 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ และเข้าค่ายยุวกาชาด ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลแม่เปา
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 09.53 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 09.29 น./อ่าน 576)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ sQip
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 09.08 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
5
ผอ.เจริญ นันไชยวงค์ พบปะ และประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 23.16 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
6
เตรียมพร้อมก่อนเข้าค่าย
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 23.09 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 23.01 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
8
ร่วมทำบุญ ฉลองศาลาการเปรียญ วัดสบเปา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 22.57 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
9
ฟ้อนฉลองศาลาการเปรียญวัดสบเปา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 22.51 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
10
อบต.แม่เปา ได้อนุเคราะห์รถน้ำมาช่วยทำความสะอาด รร.ชุมชนบ้านสบเปา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 22.45 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
11
ถวายทาน ณ วัดสบเปา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 22.43 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
12
Q - coach จากโครงการ sQip ได้เข้ามา site visit ขั้นตอน step3:reflect
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 22.30 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
13
การจัดการเรียนการสอน โดยกลยุทธ์ LS Step 2:Teach ผ่านการใช้กระบวนการ Protocol
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 22.22 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
14
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Protocol ตามกลยุทธ์ LS ในขั้นตอนการ Feedback step 1 : PLAN
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 22.11 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
15
ท่านรองวัลลภ ไม้จำปา รอง ผอ. กศจ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
16
ผู้อำนวยการพบปะคณะครู และประชุมชี้แจงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 21.55 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
17
อบรมขยายผลครูแกนนำ PLC และ LS ตามโครงการ sQip ของ Network 4
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 21.41 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
18
ผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 21.30 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
19
โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 10.48 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
20
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 01 สิงหาคม 2560 06.16 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
21
Q-Coach Node 2 (เชียงราย - น่าน) ร่วมกับทีมวิจัยจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย ตามโครงการ SQIP มานิเทศเครือข่าย
(วันที่ 01 สิงหาคม 2560 05.30 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
22
การประชุมปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเติบโตสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 14.38 น./อ่าน 364)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรม MOU ครูมืออาชีพ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 14.05 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
24
การอบรมตามโครงการการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 13.45 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
25
งานแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2560
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 13.25 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
26
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 13.05 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
27
พีธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 16.41 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
28
สพป.ชร.4 ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 08.57 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
29
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2559 19.42 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 22 มิถุนายน 2559 19.30 น./อ่าน 437)
ข่าวกิจกรรม
31
รับการประเมินเพื่อความยั่งยืนโรงเรียนดีศรีตำบล
(วันที่ 22 มิถุนายน 2559 19.22 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
32
ประชุมเพื่อจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า
(วันที่ 20 มิถุนายน 2559 17.58 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
33
รับการประเมินโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 20 มิถุนายน 2559 17.41 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม