ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 ร่วมงานถวายผ้ากฐินสามัคคี สพป.เชียงราย เขต 4 ประจำป
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 10.08 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมค่ายเด็กดีมีคุณธรรม ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 06.01 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
การตรวจเยี่ยม นิเทศชั้นเรียน
(วันที่ 23 กันยายน 2563 11.22 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 256
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 14.08 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม , กิจกรร
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 13.19 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
6
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 06.19 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 22.38 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 13.25 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรหัวใจแกร่ง ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 11.09 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09.05 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
11
การแข่งขันกีฬา สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 11.18 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 21.43 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.38 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
14
facebook โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.04 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2562
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 15.32 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมอบรมคุณธรรมสุดสัปดาห์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.57 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.42 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 10.43 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมกีฬาสี "มิตรภาพเกมส์61"
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 14.47 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
20
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 10.56 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
21
โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One School One Search and Rescue Team : OSOS)
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 10.51 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 ตุลาคม 2561 08.54 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 ตุลาคม 2561 08.49 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
24
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 20.55 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
25
แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561 22.07 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
26
ค่ายวิชาการปฐมวัย
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561 22.06 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สิงหาคม 2561
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561 22.04 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 2561
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561 21.58 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
29
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนในเขตบริการ
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 09.09 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 09.07 น./อ่าน 429)
ข่าวกิจกรรม
31
การประชุมคณะครูเพื่อวางแผนการจัดทำ ID PLAN
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 09.03 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
32
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 20.05 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
33
ปัจฉิมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 26 มีนาคม 2561 09.32 น./อ่าน 829)
ข่าวกิจกรรม
34
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 10.37 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
35
การนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 10.31 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
36
การประเมินโครงการห้องเรียนสีขาว
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 11.42 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
37
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 18.29 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
38
การอบรมกิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 09.41 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 14.56 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาด
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 14.39 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
(วันที่ 13 มกราคม 2561 09.46 น./อ่าน 571)
ข่าวกิจกรรม
42
ขอขอบคุณ
(วันที่ 10 มกราคม 2561 20.30 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพตำบลไม้ยา ประจำปี 2561
(วันที่ 09 มกราคม 2561 11.14 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
44
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
(วันที่ 04 มกราคม 2561 20.13 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
45
คณะครูโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 รับชมการประชุมทางไกลผ่าน OBEC TV
(วันที่ 29 ธันวาคม 2560 09.30 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก (การทำหมวก)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 07.21 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก (การทำพวงหรีด)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 07.17 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก (การทำขนม)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 06.38 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก (การจักสานไม้ไผ่)
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 06.53 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมการเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก (การทำกระถางจากยางรถยนต์)
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 06.46 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 02.41 น./อ่าน 537)
ข่าวกิจกรรม
52
ฝึกซ้อมขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี
(วันที่ 20 ธันวาคม 2560 06.28 น./อ่าน 346)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 02.19 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม