ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งคำ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ร่วมพัฒนาทำความสะอาด อาคาร สถานที่
(วันที่ 10 มิถุนายน 2564 15.30 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
2
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงแก่นได้จัดอบรมกลุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในโรงเรี
(วันที่ 10 มิถุนายน 2564 10.31 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
3
วันที่ 25 มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดยนางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ประชุมคณะกรรมการส
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 19.05 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
4
ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งคำ รวมพลังแต่งกายชุดดำแสดงสัญลักษณ์คัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่ง
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 18.55 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
5
คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้นำใบงานมอบให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 18.48 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
6
นางพิมพ์พัฑรา เมืองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้มอบทุน นักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 18.06 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตร ๓๒ ชั่วโมง จำนวน ๕ หลักสูตร
(วันที่ 28 มีนาคม 2564 21.14 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
8
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแก่นร่วมกับเทศบาลตำบลหล่ายงาว , คณะกรรมการสถานศึกษา และบ้านทุ่งคำ จัดกิจ
(วันที่ 28 มีนาคม 2564 21.13 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
9
Gakken Classroom เชียงราย ศูนย์เจ็ดยอดได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 28 มีนาคม 2564 21.10 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
10
คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 28 มีนาคม 2564 21.07 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
11
คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำรับมอบเกียรติบัตร
(วันที่ 28 มีนาคม 2564 21.04 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
(วันที่ 28 มีนาคม 2564 20.58 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบพระคุณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 13.15 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้รับความอนุเคราะห์ข้าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 13.07 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.06 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ นำนักเรียนสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 10.01 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมกับสภานักเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 13.25 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
18
คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลห้องเรียนคุณภาพ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลหล่ายงาว ประจำปีการศึกษา
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 13.20 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
19
โรงเรียนบ้านทุ่งคำจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา2563
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 09.24 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
20
คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำเข้าร่วมอบรมเรื่องการเขียนรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice)
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 08.36 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
21
โรงเรียนบ้านทุ่งคำขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวินิทรา แซ่พ่านที่ได้รับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 08.28 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
22
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการประเมิน (RT) , (NT)
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 13.48 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมได้มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 14.17 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
24
ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านทุ่งคำได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 15.29 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
25
รับมอบเสื่อ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 08.58 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนบ้านทุ่งคำได้รับความอนุเคราะห์ข้าวสารประจำเดือนมกราคม 2564
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 08.56 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
27
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 08.41 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
นายอำเภอเวียงแก่นพร้อมคณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า(Executive Functions : EF)
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 15.35 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
29
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา(พชภ.)และสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 27 มกราคม 2564 08.39 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
30
รับมอบเครื่องกันหนาว
(วันที่ 26 มกราคม 2564 13.04 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
31
รับมอบหนังสือนิทาน เสื้อผ้า ขนม และผ้าห่ม
(วันที่ 24 มกราคม 2564 14.47 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
32
รับมอบขนม เจลแอลกอฮอล์ และโลชั่นทาผิว
(วันที่ 24 มกราคม 2564 09.41 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
33
รับมอบขนมเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
(วันที่ 24 มกราคม 2564 09.39 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
34
รับการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19
(วันที่ 24 มกราคม 2564 09.34 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
35
รับมอบหนังสือสวดมนต์ พร้อมเจลแอลกอฮอล์
(วันที่ 24 มกราคม 2564 09.31 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
36
รับมอบผ้าห่มกันหนาว ให้เด็กๆได้คลายหนาว
(วันที่ 24 มกราคม 2564 09.29 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ
(วันที่ 24 มกราคม 2564 09.23 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
38
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(แผ่นดินไหวและอัคคีภัย)
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.59 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
39
บริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.26 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.27 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
41
การอบรมหลักสูตร "การอบรมเชิงปฏิบัติการ : กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม"
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 12.43 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
42
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 12.32 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
43
อนุเคราะห์บริจาคสิ่งของให้นักเรียยน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 11.07 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
46
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 11.03 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดของศูนย์เครือข่ายหล่ายงาว
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 10.54 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.43 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.39 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
50
การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายตำบลหล่ายงาว-ตำบลม่วงยาย ประจำปี 2561
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.31 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมทอดกฐิน ณ.วัดดอยผาคำ
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 13.24 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10.59 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 14.57 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 14.30 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำทัศนศึกษา ณ.ฟาร์มจระเข้โภคธารา
(วันที่ 08 ตุลาคม 2561 14.33 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
56
วันที่ 20 กันยายน 2561 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระด
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.30 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
57
วันที่ 10 กันยายน 2561 ท่านผู้อำนวยการกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ เป็นตั
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.20 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
58
วันที่ 4 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งคำได้รับการประเมิน ตรวจเยี่ยม นิเทศ และให้กำลังใจ ผู้บริหารคณ
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.15 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
59
คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน อำเภอเวียงแก่น
(วันที่ 24 กันยายน 2561 14.11 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
60
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 09.03 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
61
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำร่วม ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.55 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
62
คณะครูนักเรียนชั้นประถมปีที่ ๔-๖ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.53 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
63
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 13.50 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
64
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ต้อนรับ ท่าน ศน.สังคม ณ น่าน จาก สพป.ชร.๔
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.51 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
65
คณะครูบ้านทุ่งคำร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ อาสาสมัครจากมูลนิธิ “THE RUSTIC PATHWAYSCHILDREN’HOME”
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.48 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
66
ท่านดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้มาตรวจเยี่
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.41 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
67
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมปลูก ต้นพญาเสือโคร่ง ณ วัดเทพนิมิต
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.36 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
68
ผอ.พีรพงษ์ ชมภูพิทักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้า เข้ามานิเทศ ตรวจเยี่ยม โครงการอาหา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.32 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
69
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ร่วมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อังกฤษ: Internati
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.29 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
70
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการสถานศึกษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.24 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
71
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 09.15 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
72
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.58 น./อ่าน 401)
ข่าวกิจกรรม
73
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมกับจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.55 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
74
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๖๑ คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก สพฐ.นำโดย ดร.สุภาภรณ์ พร้อมคณ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.53 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
75
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๖๑ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ รับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จโครงการศึกษา เพื่อต่อ
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.51 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
76
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ เป็นตัวแทนนักเรียน อำเภอเวียงแก่น ร่วมแข่งขันกีฬาเปตองชาย อายุไม่เกิน๑๒ปี
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.48 น./อ่าน 364)
ข่าวกิจกรรม
77
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆบูชา
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 14.43 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
78
การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลหล่ายงาว
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 10.45 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
79
คณะครูฝ่ายแนะแนว โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.37 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
80
คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านห้วยลึกโรงเรียนแกนนำ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดอบายมุ
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.29 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
81
กองลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนบ้านทุ่งคำจัดกิจกรรม " Walk Rally " เรียนตามฐาน
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.16 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2561 15.24 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
83
ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย - ตำบลหล่ายงาว
(วันที่ 04 มกราคม 2561 11.16 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม