ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านผาแล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 16.30 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
2
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค (เพิ่มเติม) โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 16.27 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
3
การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิศุภนิมิต รุ่นใหม่ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 16.25 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
4
กีฬาสีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด “Phalae Games” โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 16.14 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการปันสายธารน้ำใจเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 16.04 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 21.57 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
7
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 21.51 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
8
การตรวจค่าความเข้มข้นของเลือด (HCT) โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 21.48 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
9
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 21.41 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
10
ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านผาแล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ ปีการศึกษา
(วันที่ 31 ตุลาคม 2562 15.23 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
11
การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 10.20 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 02.44 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการปันน้ำใจสู่น้อง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 02.39 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการปันรักให้น้อง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 02.33 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
15
ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านผาแล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับอำเภอเวียงแก่น ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 10.06 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
16
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 29 กันยายน 2562 00.41 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การบริจาคอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กันยายน 2562 15.22 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
18
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กันยายน 2562 15.16 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
19
การบริจาคหนังสือแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กันยายน 2562 15.12 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
20
การตรวจสอบ กำกับ และติดตามการป้องกันไข้เลือดออกในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กันยายน 2562 14.57 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
21
การบริจาคสิ่งของแก่นักเรียนในชุมชนภูเขา ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กันยายน 2562 14.40 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 08.03 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2562 07.54 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
24
การให้บริการทันตกรรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.54 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
การให้คำปรึกษาสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ โรงเรียนบ้านผาแล ปีกศ. 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงงานทักษะอาชีพในโครงการมูลนิธิ พชภ. โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีกศ. 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
การกำกับ ติดตามและประเมินผล โครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีกศ. 2562
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 13.28 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 13.25 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
พิธีถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 11.23 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
30
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านผาแล ปีก.ศ. 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 00.08 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โรงเรียนบ้านผาแล ปีก.ศ. 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 00.05 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
32
การรณรงค์เกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 00.00 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
33
การรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 23.56 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
34
การตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 03.17 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
35
การบริจาตสิ่งของเพื่อนักเรียนในชุมชนภูเขา กลุ่ม Help You แม่สาย โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 03.04 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
36
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 10.42 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
37
การเข้าร่วมกิจกรรมมนุมลูกเสือฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 11.24 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนบ้านผาแล สพป. เชียงราย เขต 4
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 08.12 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
39
การให้คำปรึกษาจากคณะกรรมการพี่เลี้ยง สำหรับผู้อำนวยการใหม่ สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 08.10 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
40
การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (มีนาคม) โรงเรียนบ้านผาแล สพป.เชียงราย เขต 4
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 09.35 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน โรงเรียนบ้านผาแล สพป. ชร. เขต 4
(วันที่ 17 มีนาคม 2562 20.18 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของโรงเรียนบ้านผาแล สพป. ขร. 4
(วันที่ 15 มีนาคม 2562 07.00 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
43
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน สำหรับดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 07 มีนาคม 2562 11.12 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม