ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 10.59 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
(วันที่ 01 กันยายน 2563 10.57 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 01 กันยายน 2563 10.42 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
4
เปิดภาคเรียนแบบ New Normal
(วันที่ 01 กันยายน 2563 09.09 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
5
O32 : ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 16.24 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O17 : E-service
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 14.09 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 13.27 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 12.39 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 12.38 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 12.37 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 12.36 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 12.34 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 12.33 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 09.30 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 09.27 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 09.26 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 09.13 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 09.12 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 09.03 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 08.55 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 08.54 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 08.52 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 08.50 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 23.19 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 10.57 น./อ่าน 107)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 10.56 น./อ่าน 85)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 10.52 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 10.48 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 10.44 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 10.40 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 10.37 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 10.30 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 09.50 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 09.39 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 17.16 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
36
การประชุมการกำหนดวิสัยทัศน์และวางแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี
(วันที่ 12 ตุลาคม 2561 09.10 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
37
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 ตุลาคม 2561 10.23 น./อ่าน 414)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 11.42 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 11.12 น./อ่าน 469)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2561
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 10.19 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2561 09.24 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์