ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนบ้านตะกุดเป้า
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 21.55 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 21.20 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
26 ม.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 01.52 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
4
20 ม.ค.64 ผอ.นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด 19
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 01.40 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
5
11 ม.ค.64 ประชุมผู้ปกครองและมอบเงินอาหารกลางวัน
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 00.54 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งกอสร้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจง
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 00.16 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนานักเรียนทุนเสมอภาคกิจกรรมทักษะชีวิต
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 00.09 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
7 ม.ค.64 ผอ.และคณะครูลงพื้นที่นำนมแจกนักเรียน
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 00.16 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
9
O10 : แผนดำเนินการประจำปี 2564
(วันที่ 18 มกราคม 2564 00.49 น./อ่าน 93)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
25 ธ.ค.63 ผอ.เขตพบเพื่อนครู &ประชุมสามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนท่าข้าม
(วันที่ 26 ธันวาคม 2563 22.25 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
11
23 ธ.ค.63 ท่าน ผอ.นิเทศชั้นเรียน ป.1-3
(วันที่ 26 ธันวาคม 2563 22.13 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
12
21 ธ.ค.63 ศน.นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
(วันที่ 26 ธันวาคม 2563 21.09 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
13
9 ธ.ค.63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2563
(วันที่ 26 ธันวาคม 2563 16.53 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
14
9 ธ.ค. 63 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 23.00 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
15
7-8 ธ.ค.63 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/2563
(วันที่ 09 ธันวาคม 2563 22.01 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
16
18 พ.ย.63 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เชิดชูโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสอบ O-NET สูงกว่าค่าระดับประเทศ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2563 20.13 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
17
24-25 ต.ค. 2563 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า ร่วมกิจกรรมงานบุญกฐิน ณ วัดราษฎร์สุขเกษม
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 18.36 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
18
19 ต.ค.63 บรรยากาศจุดคัดกรอง
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 18.32 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
19
12 ต.ค.63 นางสาวอาพันธิ์ชนก คำยี่และคณะมอบคอมพิวเตอร์และเลี้ยงไอศกรีม
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 21.28 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
20
12 ต.ค.63 คณะผู้ใจบุญมอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 21.18 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
21
3 ต.ค.63 คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรเทโว
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 12.42 น./อ่าน 1015)
ข่าวกิจกรรม
22
22 ก.ย. 63 ผอ.เขตเข้าตรวจเยี่ยมและรับการตรวจประเมินจุดเน้น รร.บ้านวังปลาช่อน
(วันที่ 30 กันยายน 2563 18.16 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
23
30 ก.ย.63 มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 1/63
(วันที่ 30 กันยายน 2563 14.59 น./อ่าน 560)
ข่าวกิจกรรม
24
22ก.ย.63 ท่านผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2563 21.37 น./อ่าน 641)
ข่าวกิจกรรม
25
22 ก.ย. 63 ประเมินสถานศึกษาตามจุดเน้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 22 กันยายน 2563 21.14 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
26
12 ก.ย.63 นิเทศชั้นเรียน
(วันที่ 13 กันยายน 2563 17.58 น./อ่าน 333)
ข่าวกิจกรรม
27
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 14.10 น./อ่าน 113)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 12 กันยายน 2563 00.00 น./อ่าน 348)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 19.42 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 13.39 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 13.37 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 11 กันยายน 2563 12.34 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 12.29 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 12.10 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 21.59 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
8 ก.ย. 63 บรรยากาศ ณ จุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโรงเรียน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 23.04 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
37
ประชุมการทำแบบประเมิน (EIT)
(วันที่ 09 กันยายน 2563 21.31 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
38
มอบประกาศนียบัตรนี้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 09 กันยายน 2563 20.59 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
39
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 18.17 น./อ่าน 83)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 กันยายน 2563 00.08 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
41
การเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 08 กันยายน 2563 23.44 น./อ่าน 38)
วีดีทัศน์จาก Youtube
42
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 07 กันยายน 2563 22.08 น./อ่าน 390)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 07 กันยายน 2563 16.20 น./อ่าน 422)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 06 กันยายน 2563 22.17 น./อ่าน 337)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2563 19.59 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2563 19.57 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2563 19.55 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2563 19.54 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O17 : E-Service
(วันที่ 06 กันยายน 2563 14.23 น./อ่าน 242)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 06 กันยายน 2563 01.23 น./อ่าน 220)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 06 กันยายน 2563 01.13 น./อ่าน 212)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 05 กันยายน 2563 16.18 น./อ่าน 189)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 05 กันยายน 2563 00.28 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 05 กันยายน 2563 00.18 น./อ่าน 229)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 05 กันยายน 2563 00.14 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 12.07 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
31 ส.ค.2563 ผอ.สพม. 38 เข้าเยี่ยมชมบูธระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านตะกุดเป้า
(วันที่ 04 กันยายน 2563 00.33 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
58
31 สิงหาคม 2563 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 17
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.58 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
59
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.55 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.51 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.45 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.41 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.33 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
มอบทุนอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 16.02 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
65
ประมวลภาพจุดคัดกรองเช้า 26 สิงหาคม 2563
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.02 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
จุดคัดกรอง เช้าวันที่ 25 สิงหาคม 2563
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 12.56 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ประมวลภาพคัดกรองยามเช้า 24 ส.ค.63
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 22.03 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
68
บมจ.ธนาคารกรุงไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ได้มอบชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.18 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
69
วันแม่แห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.02 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
70
7 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศเช้าวันอังคาร จิตอาสาน้อย
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.58 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
71
7 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศเช้าวันอังคาร จิตอาสาน้อย
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.54 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
บรรยากาศการคัดกรอง.วันศุกร์ ..3 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.46 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
ถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.37 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
74
ลงทะเบียนด้วยระบบแฟลตฟอร์ม "ไทยชนะ"
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.32 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่1/2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.22 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
76
ประชุมผู้ปกครองหาแนวทางป้องกันโรค COVID -19
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.08 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
77
ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.02 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
78
ชาวบ้านตะกุดเป้าร่วมมือบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างถนนบริเวณหน้าโรงอาหารแทนถนนเก่าที่ชำรุด
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.54 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประเภทการจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ระดับชาติ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.49 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.21 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
81
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.15 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
82
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
83
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มท่าข้าม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 09.18 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
84
นิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 09.04 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
85
จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 19.17 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 13.40 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
O 15 สถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 15.17 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
O 15 สถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 15.17 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
คณะ UP-GRADE จาก กทม.
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 19.34 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม