ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จิตสาธารณเลี้ยงไอศกรีมเกษตรกรตำบลเกาะพลับพลา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.36 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
2
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 17.10 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 12 กันยายน 2563 17.08 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 12 กันยายน 2563 17.06 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.59 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.56 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.51 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.49 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O8 : Q&A
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.47 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O9 : Social Network
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.43 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.41 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.39 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.36 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.33 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.32 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.31 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.29 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O17 : E-Service
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.28 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.27 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.25 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.24 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.24 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.23 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.22 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.22 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.21 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.20 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.19 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.18 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.18 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.17 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.15 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.14 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.12 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.11 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.10 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.10 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.09 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.08 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.06 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.03 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 16.01 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 15.47 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 15.40 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
โครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ
(วันที่ 12 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
46
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 09.40 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
สารประชาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.08 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 11.25 น./อ่าน 362)
ข่าวกิจกรรม