ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2564 16.14 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2564 12.15 น./อ่าน 409)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แจ้งปฏิทินกำหนดการของโรงเรียน
(วันที่ 06 เมษายน 2564 10.52 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
วันที่ 2 เมษายน 2564 กิจกรรมอำลาครูดาลัด แย้มเกษร ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนวัดพิบูลวนารามและนักศึ
(วันที่ 06 เมษายน 2564 10.49 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
5
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางรังษิยา อมาตยคง รองผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะออกนิเทศติดตามกิจกรรมระบบนำ้ด
(วันที่ 06 เมษายน 2564 10.37 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
6
วันที่ 29 มีนาคม 2564 วันท่ี 29 มีนาคม การนิเทศติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และการดำเนินงาน
(วันที่ 06 เมษายน 2564 10.30 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
7
วันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ดำเนินการประเมินคร
(วันที่ 06 เมษายน 2564 10.21 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
8
วันท่ี 24 มีนาคม 2564 คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิลงคะแนน
(วันที่ 06 เมษายน 2564 10.16 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
9
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 เมษายน 2564 10.08 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
10
วันที่ 18 มีนาคม 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 06 เมษายน 2564 10.01 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
11
วันท่ี 13 มัีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สอบ O-NET
(วันที่ 06 เมษายน 2564 09.58 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
12
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ทีมเลขานุการร่วม(4 กระทรวง สสจ.,สถจ.,ศธจ.,พมจ.) ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒน
(วันที่ 06 เมษายน 2564 09.43 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
13
นที่ 8 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขงานทันตกรรมโรงพยาบาลวัดเพลง ให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากน
(วันที่ 06 เมษายน 2564 09.39 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
14
วันที่ 5 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและพิจารณาเห็น
(วันที่ 06 เมษายน 2564 09.34 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
15
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาวนิภารัตน์ จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง มอบเกียรติบัตรให้กับนั
(วันที่ 06 เมษายน 2564 09.31 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
16
การแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จากโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี
(วันที่ 06 เมษายน 2564 09.18 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
17
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัด
(วันที่ 06 เมษายน 2564 09.11 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการประเมินรองเขตฯ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 12.11 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
19
ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนรับมอบจุลินทรีย์ EM วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 11.49 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
20
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 11.40 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 09.42 น./อ่าน 89)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
22
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันท่ี 8-16 กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 09.39 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณต่างๆในโรงเรียน #เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโร
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 09.35 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
การตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียนวันแรก โดยอำเภอวัดเพลง ร่วมกับโรงพยาบาลวัดเพลง สาธารณสุขอำเภอวัดเพลง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 10.11 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
เปิดเรียน วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 10.05 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
26
ประชุมครูและบุคลากรครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 25 มกราคม 2564
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 10.01 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
27
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึ
(วันที่ 23 มกราคม 2564 11.41 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ช่วงเดือนมกราคม 2
(วันที่ 23 มกราคม 2564 11.38 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
29
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ถึง วันท่ี 3 มกราคม 2564
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 12.46 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
รางวัลชนะเลิศการประกวดคัดลายมือ ประเภทข้าราชการครู และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทครูอัตราจ้าง กา
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.20 น./อ่าน 58)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
31
ประชุมครูและบุคลากร 12/2563 วันท่ี 22 ธันวาคม 2563
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.10 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
32
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สพป.ราชบุรี เขต 1
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.04 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี วันท่ี 25 ธันวาคม 2563
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 14.55 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
34
ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพท่ี 3
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 14.52 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำ MOU พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 14.48 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ทำบุญวันพระ 22 ธันวาคม 2563
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 14.45 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
37
ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะการณ์ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 14.40 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูเข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือ ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 14.36 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพท่ี 3
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 14.31 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
กิจกรรมทำบุญวันพระ วันท่ี 14 ธันวาคม 2563
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 09.18 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
41
โรงเรียนอนุบาลวัดเพลงได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.49 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
การติดตามการส่งนมโรงเรียน วันท่ี 1 ธันวาคม 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.44 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งท่ี 11/2563 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.42 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
44
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.39 น./อ่าน 54)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
45
รางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.36 น./อ่าน 60)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
46
รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 2
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.30 น./อ่าน 21)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
47
ต้อนรับครูคนใหม่ คุณครูวศินี หนุนภักดี วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.27 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
48
การอบรม ว21/2560วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.24 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
49
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งท่ี 10/2563 วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 10.47 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
50
ผู้อำนวยการรับมอบเงินจากผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 10.40 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 10.36 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
52
ขอบพระคุณ ครอบครัวแม่น้อย เทพเทียนชัย ที่บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 10.33 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนคริ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 10.29 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
54
ผู้อำนวยการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 10.24 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรร่วมส่งบุคลากรไปบรรจุครูผู้ช่วย
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 10.20 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือนตุลาคม 2563 วันท่ี 7 ตุลาคม 2563
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 11.26 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
57
ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายบังคมและวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบา
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 11.12 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
58
ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมงานกฐินวัดเพลง วันท่ี 11 ตุลาคม 2563
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 10.54 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 10.52 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
60
เกียรติบัตรผลการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ระดับชั้นประมศึก
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 10.20 น./อ่าน 37)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
61
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการแด่ คุณครูนิตยา จงเจริญ วันท่ี 30 กันยายน 2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 10.22 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
62
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน(Best Practice) ต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร ปี 2563 ร
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 10.17 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
63
รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ ปี พ.ศ.2562 และเครือข่ายการพัฒนาจากทุกสังกัด ปี พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการ Coachin
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 09.47 น./อ่าน 27)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 22 กันยายน 2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 09.41 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต วันท่ี 15 กันยายน 2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 09.21 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมทำบุญใส่บาตรวันพระ 10 กันยายน 2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 09.15 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
67
ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สพป.ราชบุรี เขต 1 วันท่ี 9 กันยายน 2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 08.58 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ข้อมูลการติดต่อสถานศึกษา
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.53 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันท่ี 3 กันยายน 2563
(วันที่ 07 กันยายน 2563 13.03 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ26 สิงหาคม 2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 08.53 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
71
โรงพยาบาลวัดเพลงตรวจสุขภาพนักเรียน24 สิงหาคม 2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 08.47 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
บริษัท คิง เพาเวอร์ ส่งมอบความสุข และร่วมสร้างแรงบันดาลใจในโครงการล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไืทยป
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 09.38 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมกับบริษัทโรบินสัน มาจัดโครงการหนูน้อยนักผจญเพลิง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 09.34 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
ขอบคุณโรงพยาบาลวัดเพลง มอบเจลแอลกอฮอล์
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.27 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.04 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 20.55 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.11 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 15.59 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันท่ี 10 มกราคม 2563
(วันที่ 16 มกราคม 2563 13.37 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรมกีฬาภายใน วันท่ี 25-27 ธันวาคม
(วันที่ 16 มกราคม 2563 13.09 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
81
วันคริสต์มาส
(วันที่ 16 มกราคม 2563 12.48 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง
(วันที่ 16 มกราคม 2563 12.40 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
83
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 16 มกราคม 2563 12.35 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
84
วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
(วันที่ 06 มกราคม 2563 13.26 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
85
วันธีรราชเจ้า
(วันที่ 04 มกราคม 2563 12.23 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
86
วันลอยกระทง
(วันที่ 04 มกราคม 2563 12.09 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 04 มกราคม 2563 12.07 น./อ่าน 45)
88
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 04 มกราคม 2563 12.05 น./อ่าน 52)
89
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 04 มกราคม 2563 11.57 น./อ่าน 44)
90
ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์
(วันที่ 04 มกราคม 2563 11.44 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 04 มกราคม 2563 11.26 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
92
บริการตัดผมฟรีกับนักเรียน ตามโครงการ อส.สัมพันธ์
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.37 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ นายต่อสิทธิ์ ศิวิลัย วิชาเอกพลศึกษา
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.24 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
เข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย
(วันที่ 05 กันยายน 2562 10.41 น./อ่าน 144)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
กีฬาสานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 05 กันยายน 2562 10.31 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
ลงทะเบียนจิตอาสา
(วันที่ 05 กันยายน 2562 10.20 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.50 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
98
ยินดีต้อนรับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการคนใหม่ นางสาวมนัสนันท์ อิฐเพียง
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 16.08 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 13.19 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
100
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.44 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
กิจกรรมแห่เทียน วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 16.13 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรม โครงการเก่ง ดี มีสุข
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 11.19 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
103
ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยคนใหม่ นางสาวทศพร กุลแก้ว วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 14.08 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
โรงเรียนอนุบาลวัดเพลงรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 11.24 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 11.03 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
106
วันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 10.40 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
107
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 10.25 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
108
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 10.17 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
109
กีฬาภายในปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 11.03 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
110
วันที่ 1 ก.ค.57 โรงเรียนประเมินคุณธรรมนำวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 19.01 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์