ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 15.06 น./อ่าน 200)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 14.53 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ดเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 15.48 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการคุรุสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 14.59 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ดเข้าร่วมกิจกรรม Open House Donwai School. โรงเรียนวัดดอนหวาย
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 10.25 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสสืบสาน ประเพณีวันมาฆบูชา
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 13.46 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
7
การเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญกลุ่มไร่ขิงพัฒนา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.47 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
8
การเข้าร่วมงานเปิดบ้านโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.38 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
9
บรรยากาศกการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.38 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
10
การเยี่ยมชมการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.32 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
11
การเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานนมัสการปิดทองพระประจำปีวัดบางช้างเหนือ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.29 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
12
การแนะแนวการศึกษาต่อ จากคณะครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.19 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
13
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและครุภัณฑ์ ดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์วิชางานเกษตร โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 20.51 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
14
ผศ.ดร.สมเดช นิลพันธ์ และคณะ เยี่ยมชมและมอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 20.24 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
15
การเยี่ยมชมการบริหารงานจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 20.12 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
16
โครงการสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง ร่วมกันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 13.57 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 14.55 น./อ่าน 369)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนของเราน่าอยู่
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 14.25 น./อ่าน 293)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมการตรวจสุขภาพช่องปาก
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 11.26 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
20
การทดสอบสมรรถภาพ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 11.21 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมหน้าเสาธง
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 11.16 น./อ่าน 407)
ข่าวกิจกรรม
22
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 10.47 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
23
การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 10.37 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
24
สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 01.21 น./อ่าน 509)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
25
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 01.07 น./อ่าน 475)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 18 มิถุนายน 2557 12.41 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม