ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 14.53 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ดเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 15.48 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการคุรุสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 14.59 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ดเข้าร่วมกิจกรรม Open House Donwai School. โรงเรียนวัดดอนหวาย
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 10.25 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสสืบสาน ประเพณีวันมาฆบูชา
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 13.46 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
6
การเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญกลุ่มไร่ขิงพัฒนา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.47 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
7
การเข้าร่วมงานเปิดบ้านโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.38 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
8
บรรยากาศกการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.38 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
9
การเยี่ยมชมการดำเนินงานสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.32 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
10
การเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานนมัสการปิดทองพระประจำปีวัดบางช้างเหนือ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.29 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
11
การแนะแนวการศึกษาต่อ จากคณะครูโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 21.19 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
12
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและครุภัณฑ์ ดำเนินการตรวจรับอุปกรณ์วิชางานเกษตร โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 20.51 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
13
ผศ.ดร.สมเดช นิลพันธ์ และคณะ เยี่ยมชมและมอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 20.24 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
14
การเยี่ยมชมการบริหารงานจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 20.12 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการสังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง ร่วมกันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 13.57 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 14.55 น./อ่าน 327)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนของเราน่าอยู่
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 14.25 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
กิจกรรมการตรวจสุขภาพช่องปาก
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 11.26 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
19
การทดสอบสมรรถภาพ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 11.21 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมหน้าเสาธง
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 11.16 น./อ่าน 377)
ข่าวกิจกรรม
21
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 10.47 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
22
การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 10.37 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
23
สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 01.21 น./อ่าน 433)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
24
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 01.07 น./อ่าน 414)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 18 มิถุนายน 2557 12.41 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม