ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สัปดาห์คณิตศาสตร์
(วันที่ 28 กันยายน 2563 14.43 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงงานคุณธรรมสนุกกับถ่านไบโอชาร์
(วันที่ 24 กันยายน 2563 13.58 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
สารพัดประโยชน์โตนดนาพันสาม
(วันที่ 24 กันยายน 2563 13.30 น./อ่าน 19)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.55 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.49 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.48 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
แผนปฏิบัติการ โครงการเขตสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.44 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.42 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.41 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.38 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.34 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.24 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.21 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 13 กันยายน 2563 06.07 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 กันยายน 2563 05.14 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 กันยายน 2563 05.11 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 13 กันยายน 2563 05.07 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 13 กันยายน 2563 05.02 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรอแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 13 กันยายน 2563 05.00 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 20.20 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
(วันที่ 11 กันยายน 2563 20.16 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 20.13 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
(วันที่ 11 กันยายน 2563 19.54 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 19.50 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
คู่มือสำหรับประชาชน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 19.46 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
คู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการครู
(วันที่ 11 กันยายน 2563 19.41 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 19.36 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการรายไตรมาส
(วันที่ 11 กันยายน 2563 19.30 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.41 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 08.35 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
31
ผู้บริหารศึกษาดูงาน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 09.34 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดนาพรม
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 09.33 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
33
วันภาษาไทย
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 09.29 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
34
พิธีไหว้ครู2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 09.18 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
35
OpenClass โรงเรียนวัดนาพรมฯ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 19.33 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ (Covid 19)
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 18.54 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.04 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.49 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
โครงการพัฒนาและยกระดับทักษะทางด้านงานศิลปะสู่การสร้างอาชีพและรายได้
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 11.19 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
40
งานวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 10.33 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
41
VTR แนะนำโรงเรียน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 10.00 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
42
ถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยว
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
43
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 09.27 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรม รับรางวัล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม
(วันที่ 04 กันยายน 2562 15.22 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรม วันครู 2562
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 09.39 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม