ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 09.24 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.19 น./อ่าน 91)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.19 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.19 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.17 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.17 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.16 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.16 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O8 Q&A
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.15 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O9 Social Network
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.15 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 15.01 น./อ่าน 102)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 15.01 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 15.01 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 15.00 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O14 มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 15.00 น./อ่าน 123)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O15 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.59 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.59 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O17 E-Service
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.59 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.58 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.57 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.57 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.57 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.55 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.55 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 14.54 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 09.53 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 09.52 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 09.47 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 09.47 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 09.45 น./อ่าน 98)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.37 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.00 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 14.54 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 14.54 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O34 เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.50 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.47 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.44 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.44 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.43 น./อ่าน 16)
40
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.43 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.42 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.42 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
รับเกียรติบัตร กิจกรรม Phetchaburi Top Awards Day
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 19.51 น./อ่าน 31)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
44
ไหว้ครู เลือกตั้งประธานนักเรียน 23 ก.ค. 2563
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 19.46 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
45
นิเทศติดตามการบริหารจัดการ การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 2
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 19.43 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
46
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 19.41 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
47
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 19.34 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
48
นิเทศติดตามการบริหารจัดการ การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 1
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 19.26 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
49
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 09.22 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
50
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 09.20 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
51
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 09.12 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
52
กีฬาสีกลุ่มเครือข่ายบางครก
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 08.52 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
53
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม