ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 กันยายน 2563 22.00 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 กันยายน 2563 22.00 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.59 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.59 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.59 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.58 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.57 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.57 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.57 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดซื้อพัสดุประจำปี
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.56 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.56 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.55 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.54 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.53 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.53 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.52 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.35 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
(วันที่ 20 กันยายน 2563 21.23 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 20.52 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 20.51 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
คู่มือการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
(วันที่ 20 กันยายน 2563 20.20 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 20 กันยายน 2563 16.57 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 กันยายน 2563 16.00 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
(วันที่ 20 กันยายน 2563 14.47 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
(วันที่ 20 กันยายน 2563 14.33 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
(วันที่ 20 กันยายน 2563 13.52 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 กันยายน 2563 13.44 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 11.45 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
รายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 11.42 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(วันที่ 20 กันยายน 2563 11.39 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 11.33 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 11.26 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)