ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รู้จัก ct และ coding
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 14.53 น./อ่าน 101)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
แบบรายงานโครงการ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.55 น./อ่าน 203)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.34 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 12.56 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 16 กันยายน 2563 12.36 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 กันยายน 2563 12.08 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 12.20 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 11.36 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 10.32 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.27 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.17 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.07 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.03 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.54 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.35 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.16 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.11 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.04 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
19
โครงการประชุมสามัญประจำปี 2563
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.01 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
20
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.00 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.24 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.56 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.26 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
โครงสร้างโรงเรียน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.13 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 16.25 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 15.03 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
รับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 11.08 น./อ่าน 312)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
วันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 13.01 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
29
สื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 20.46 น./อ่าน 43)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
30
รายชื่อนักเรียน 1/2561
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 09.33 น./อ่าน 383)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 25 เมษายน 2561 10.33 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ด้วยวิธี
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 19.30 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด และ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 22.40 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 14.38 น./อ่าน 597)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
35
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่และประเมิน
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 10.50 น./อ่าน 929)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
36
รับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 17.22 น./อ่าน 334)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
แบบเขียนโคงการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 17.20 น./อ่าน 394)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
38
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.16 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
39
แบบบันทึกซ่อมเสริม
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.15 น./อ่าน 558)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
40
หน้าปกและแผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.13 น./อ่าน 784)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
รายชื่อนักเรียน1/59
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 09.50 น./อ่าน 263)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
42
ตารางสอน 1 / 2559
(วันที่ 11 เมษายน 2559 13.25 น./อ่าน 214)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ใบรายงานผลการเรียน
(วันที่ 09 มีนาคม 2559 16.06 น./อ่าน 12746)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
44
รายชื่อนักเรียน
(วันที่ 07 มีนาคม 2559 09.56 น./อ่าน 219)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
45
โหลดเอกสารเครื่องมือประเมินจุดเน้น
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 14.26 น./อ่าน 404)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ข้อสอบ Las ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559 12.12 น./อ่าน 111229)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
47
ข้อสอบ Las ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559 11.53 น./อ่าน 10443)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
48
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดบางเบิด
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 10.13 น./อ่าน 429)
ข่าวกิจกรรม
49
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2 / 2558
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 09.08 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
50
ปกแผนการสอนรายหน่วยโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558 10.22 น./อ่าน 297)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
51
แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ แนะแนว และชุมนุม
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 07.13 น./อ่าน 270)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
52
นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 14.14 น./อ่าน 335)
ข่าวกิจกรรม
53
ประเมินภายในสถานศึกษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 13.06 น./อ่าน 507)
ข่าวกิจกรรม
54
ประชุมผู้ครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 12.15 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
55
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 10.21 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
56
วันวิสาขบูชา 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.27 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
57
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.21 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
58
ไหว้ครู 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.13 น./อ่าน 763)
ข่าวกิจกรรม
59
ยินดีตอนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.06 น./อ่าน 356)
ข่าวกิจกรรม
60
ประชุมสัมนาการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
(วันที่ 12 มิถุนายน 2558 12.55 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม