ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แบบรายงานโครงการ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.55 น./อ่าน 100)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.34 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 16 กันยายน 2563 12.56 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 16 กันยายน 2563 12.36 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 กันยายน 2563 12.08 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 12.20 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 11.36 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 10.32 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.27 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.17 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.07 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.03 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 08.54 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.35 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.16 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.11 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.04 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการประชุมสามัญประจำปี 2563
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.01 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
19
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.00 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.24 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.56 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.26 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
โครงสร้างโรงเรียน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.13 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 16.25 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 15.03 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
รับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 11.08 น./อ่าน 258)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
วันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 13.01 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
28
สื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 20.46 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
29
รายชื่อนักเรียน 1/2561
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 09.33 น./อ่าน 325)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 25 เมษายน 2561 10.33 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ด้วยวิธี
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 19.30 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด และ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 22.40 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 14.38 น./อ่าน 544)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
34
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่และประเมิน
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 10.50 น./อ่าน 816)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
35
รับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 17.22 น./อ่าน 297)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
แบบเขียนโคงการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 17.20 น./อ่าน 356)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.16 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
38
แบบบันทึกซ่อมเสริม
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.15 น./อ่าน 529)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
39
หน้าปกและแผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.13 น./อ่าน 712)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
รายชื่อนักเรียน1/59
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 09.50 น./อ่าน 242)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
41
ตารางสอน 1 / 2559
(วันที่ 11 เมษายน 2559 13.25 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ใบรายงานผลการเรียน
(วันที่ 09 มีนาคม 2559 16.06 น./อ่าน 10671)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
43
รายชื่อนักเรียน
(วันที่ 07 มีนาคม 2559 09.56 น./อ่าน 206)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
44
โหลดเอกสารเครื่องมือประเมินจุดเน้น
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 14.26 น./อ่าน 390)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ข้อสอบ Las ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559 12.12 น./อ่าน 108449)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
46
ข้อสอบ Las ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559 11.53 น./อ่าน 9451)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
47
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดบางเบิด
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 10.13 น./อ่าน 420)
ข่าวกิจกรรม
48
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2 / 2558
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 09.08 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
49
ปกแผนการสอนรายหน่วยโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558 10.22 น./อ่าน 276)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
50
แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ แนะแนว และชุมนุม
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 07.13 น./อ่าน 237)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
51
นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 14.14 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
52
ประเมินภายในสถานศึกษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 13.06 น./อ่าน 484)
ข่าวกิจกรรม
53
ประชุมผู้ครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 12.15 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
54
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 10.21 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
55
วันวิสาขบูชา 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.27 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
56
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.21 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
57
ไหว้ครู 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.13 น./อ่าน 753)
ข่าวกิจกรรม
58
ยินดีตอนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.06 น./อ่าน 349)
ข่าวกิจกรรม
59
ประชุมสัมนาการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
(วันที่ 12 มิถุนายน 2558 12.55 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม