ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ร้อยครูดีไม่มีอบายมุข
(วันที่ 03 กันยายน 2563 12.58 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ครูผู้สอน NT คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 11.02 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โครงการส่งเสริมประเพณีอาซูรอ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.36 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.09 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการวิจัยการศึกษาสถานการณ์ภาวะซีด
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 14.02 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
6
เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 14.04 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 13.51 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
8
ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 13.33 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
โครงการสระประดิษฐ์ร่วมใจ ต้านภัยโรคโควิด 19 ในโรงเรียน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
10
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 11.08 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม