ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 13.22 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมสร้างธรรมมาฆบูชา
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 13.17 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมฝึกวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 13.12 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมอบรมการทำเจลล้างมือ
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 13.04 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันคล้ายวันวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราช
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 15.05 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
6
O01 โครงสร้างสถานศึกษา
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.34 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O02 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.33 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O03 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.33 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.32 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O05 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.32 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.32 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O07 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.29 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O08 Q&A
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.29 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O09 Social Network
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.29 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.29 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.28 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.28 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.27 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.27 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.27 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.27 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O17 E–Service
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.26 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.26 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.26 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.25 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.25 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.24 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.24 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.23 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.22 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.22 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.21 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.21 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.21 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.21 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.20 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.20 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.20 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.19 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.19 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.19 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.19 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.18 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.18 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.18 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.17 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.17 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 13.16 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
โรงเรียนบ้านเขาฝ้ายรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่จาก สมศ.
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.56 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนบ้านเขาฝ้ายจัดพิธีมอบโรงน้ำดื่มเพื่อโรงเรียนและชุมชน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.56 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
51
คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนได้บ้านเขาฝ้ายจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เตรียมการเปิดภาคเรียนปีการ
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.55 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
52
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาฝ้ายร่วมกันจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.55 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
53
นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาฝ้ายเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.55 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
54
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านเขาฝ้ายเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.54 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม