ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดพรหมโลก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมประเพณีสารทเดือนสิบ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 20.12 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
2
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.25 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.16 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.11 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.07 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.04 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.03 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.51 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.41 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.38 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.23 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.20 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.14 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.11 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.00 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.59 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.49 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 12.37 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.59 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.50 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.48 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.42 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
E–Service
(วันที่ 09 กันยายน 2563 11.38 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.37 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.19 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
ขั้นตอนการให้บริการ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.11 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 00.29 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 00.24 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562-2565
(วันที่ 08 กันยายน 2563 22.42 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดพรหมโลก
(วันที่ 08 กันยายน 2563 22.36 น./อ่าน 1109)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 กันยายน 2563 22.30 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
โรงเรียนวัดพรหมโลก จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 13.31 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 13.11 น./อ่าน 23)
35
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 10.35 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
36
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.29 น./อ่าน 36)
37
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.25 น./อ่าน 61)
38
รักษาการศึกษาธิการภาค 5 นายเจน แผลงเดชา ติดตามผลการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โ
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 23.12 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
39
มอบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 06 กันยายน 2562 23.09 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
40
นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
(วันที่ 06 กันยายน 2562 00.43 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม