ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านปากลง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 19.14 น./อ่าน 26)
2
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 19.12 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 18.56 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
(วันที่ 18 กันยายน 2563 18.50 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 18.44 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 18.29 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
(วันที่ 18 กันยายน 2563 17.53 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O36 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 17.44 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 16.52 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 18 กันยายน 2563 15.12 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 15.08 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 14.03 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 11.29 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 10.53 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O14 : การขอใช้อาคารสถานที่
(วันที่ 18 กันยายน 2563 10.08 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O14 : การขอใบแทน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 10.06 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O14 : การขอเทียบโอนผลการเรียน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 09.56 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O14 : การขอลาออก
(วันที่ 18 กันยายน 2563 09.54 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O14 : การขอผ่อนผัน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 09.52 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O14 : การขอย้ายออกนักเรียน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 09.51 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O14 : การขอย้ายเข้านักเรียน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 09.49 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O-14 การรับนักเรียน
(วันที่ 18 กันยายน 2563 09.44 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.35 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O-16 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
(วันที่ 13 กันยายน 2563 20.37 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.04 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(การรับนักเรียน)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 09.28 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 09 กันยายน 2563 23.13 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 09 กันยายน 2563 22.39 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 10.28 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 10.22 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
แผนปฏิบัติราชการประจำปี2563
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 17.25 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 19.51 น./อ่าน 35)
33
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 19.43 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 19.35 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 19.29 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 19.26 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
เจตจำนงของผู้บริหาร
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 19.21 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
พิธีลงนามถวายพระชัยมงคล
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 11.50 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะในโรงเรียน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 11.28 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 11.10 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 10.58 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
42
การประชุมคณะกรรมการของสถานศึกษา
(วันที่ 09 สิงหาคม 2563 22.31 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
ช่องทางการติดต่อของ โรงเรียนบ้านปากลง
(วันที่ 09 สิงหาคม 2563 22.02 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
อบต.กรุงชิงมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่นักเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 19.03 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1. ปีการศึกษา. 2563
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 18.53 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
46
ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 18.46 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
47
การงดใช้สนามกีฬาโรงเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 18.37 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ทำความสะอาดบริเวณโรงโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 12.57 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 15.58 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
50
สอบชิงทุนคนเก่งเครือข่ายพัฒนคุณภาพการศึกษานบพิตำ
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 15.33 น./อ่าน 54)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
51
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 14.08 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
52
เจาะโลหิตหาเชื้อมาลาเรีย
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 15.28 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
53
เจาะโลหิตหาเชื้อมาลาเรีย
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 15.20 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 15.05 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 14.50 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
56
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 14.24 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 13.45 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
58
ประเพณีสาทเดือนสิบ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 15.38 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
59
ภาพยนตร์สั้น happiness ความสุ้ก สุข
(วันที่ 26 กันยายน 2562 10.13 น./อ่าน 77)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
60
นวัตกรรมการสอน เกมต้านทุจริตชั้น ป.3
(วันที่ 26 กันยายน 2562 09.57 น./อ่าน 328)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
61
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 09.27 น./อ่าน 54)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
62
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 09.20 น./อ่าน 435)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
63
4-5 กรกฏาคม 2562
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 13.44 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 13.20 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
65
นักเรียนร่วมประกวด การประดิษฐ์ กระทง
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 12.11 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
พี่สอนน้อง
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.53 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 15.29 น./อ่าน 35)
วีดีทัศน์จาก Youtube
68
ป้าแดง ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนรำโทน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 15.23 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
69
การรำโทนนกพิทิด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 14.03 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
70
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 13.34 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
การรำโทนนกพิทิด
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 13.29 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 13.16 น./อ่าน 56)
วีดีทัศน์จาก Youtube
73
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 05.02 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
8 มิ.ย.2561 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.49 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
75
4 ก.ค.2561 เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.38 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
76
3 ก.ค. 2561 ประชุมครูเครือข่ายอำเภอนบพิตำ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.14 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม