ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบางปรุ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นายจตุพร พิณแก้ว ได้เข้าร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจ.ระนอง ณ ที่ว่าการอำเภอกะเ
(วันที่ 13 กันยายน 2563 21.13 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
2
ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางปรุ
(วันที่ 13 กันยายน 2563 21.08 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนบ้านบางปรุจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 13 กันยายน 2563 21.07 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
4
นักเรียนโรงเรียนบ้านบางปรุได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร
(วันที่ 13 กันยายน 2563 21.04 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ตัวแทนคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบางปรุ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนในโครงการ To Be Number One
(วันที่ 13 กันยายน 2563 21.01 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
6
รองผู้ว่าราชการจ.ระนองเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และ ๑ ตำบล ๑ ชุมชน
(วันที่ 13 กันยายน 2563 20.53 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
7
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ได้เข้ามาตัดผมฟรีให้กับนักเรียน
(วันที่ 13 กันยายน 2563 20.49 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ปลัดอ.กะเปอร์ได้มาพบปะพูดคุยให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางปรุ
(วันที่ 13 กันยายน 2563 20.40 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 13 กันยายน 2563 20.30 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านบางปรุได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในนักเรียน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 18.11 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
11
ตัวแทนนักเรียนชั้นม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 18.09 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
12
ได้รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 18.07 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางปรุเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ อาคารประชาคม หมู่ที่ 7
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 18.05 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
14
คณะครูโรงเรียนบ้านบางปรุ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ณ อบต.กะเปอร์
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 18.01 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
15
ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านบางปรุ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.58 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
16
คณะครู คณะลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร.10 ณ อบต.กะเปอร์
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.54 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
17
คณะครู คณะลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมตักบาตรในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.51 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
18
ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลุกคน สพฐ. ให้รักษ์ สิ่งแวดล้อม"
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.49 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
19
ได้รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือจากนายอำนาจ เทพรักษ์ สาธารณสุขอำเภอกะเปอร์
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.45 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือจากนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ (สส.เอ)
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.41 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดปทุมธาราราม
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.38 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
22
บริษัท ทีทีซีแอล (มหาชน) จำกัด มอบโน้ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านบางปรุ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.33 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางปรุ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.31 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
รับมอบหน้ากากอนามัยจากนายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.27 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
มาตรการกำหนดจุดคัดกรองสำหรับเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนบ้านบางปรุ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.16 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 11 ตุลาคม 2559 21.14 น./อ่าน 804)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 15 กันยายน 2559 14.37 น./อ่าน 768)
ข่าวกิจกรรม
28
รายการ Perspective มาถ่ายทำที่โรงเรียนบ้านบางปรุด้วย
(วันที่ 12 กันยายน 2559 13.18 น./อ่าน 302)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.19 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.15 น./อ่าน 719)
ข่าวกิจกรรม
31
รณรงค์ประชามติ 7 สิงหา
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.12 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยหอยสู่ธรรมชาติ
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.09 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
33
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2559
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.01 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
34
การประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาตนเอง (อพป.)
(วันที่ 05 กันยายน 2559 11.01 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
35
โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
(วันที่ 05 กันยายน 2559 10.55 น./อ่าน 401)
ข่าวกิจกรรม
36
โครงการนักเรียนมือสะอาด ฉลาดสมวัย ใส่ใจคุณภาพ รณรงค์มือสะอาดสร้างสุขภาพดี
(วันที่ 05 กันยายน 2559 10.51 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 05 กันยายน 2559 10.45 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
38
รายการอยู่อย่างไทย ตอน บันทึกรัก ณ กะเปอร์
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 12.48 น./อ่าน 301)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 12.43 น./อ่าน 345)
ข่าวกิจกรรม
40
โครงบางปรุกงษี เขียวขจีร่มรื่น
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 11.44 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
41
ทัศนศึกษาแหล่งรู้เรียนเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 10.46 น./อ่าน 3909)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 10.43 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม