ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.52 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปั้นศิลป์ดินสามน้ำ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.50 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมแนวทางการใช้เครื่องมือและเตรียมความพร้อมการประเมิน pisa
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.49 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง ดินสามน้ำ ภาควิชาภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษามหาวิทยาหาดใหญ่
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.32 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมถวายพระชัยมงคลพระพันปีหลวง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.28 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมพัฒนาPLC การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.50 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาพี่เลี้ยงร่วมมือกับโรงเรียนวิจัยในชั้นเรียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.46 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมอบรมโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.46 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมฟันสะอาด เงือกแข็งแรง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.43 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
10
อบรมเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาหาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.34 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.30 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.29 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
13
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลการสอนตามเกณฑ์ กคศ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
14
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.20 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
15
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.12 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมอบรมป้องกันยาเสพติด และโรคติดเชื้อไวรัส covid - ๑๙
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.08 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพชุมชนแห่งการเรียนรู้
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.06 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 15.03 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
19
ตรวจรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.58 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
20
รู้เท่าทันไวรัส covid – ๑๙ และการป้องกัน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.56 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน Bic Cleaning Day
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.53 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
22
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.46 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
23
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.44 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
24
ประชุมทางการไกลผู้ดูแลระบบ DEEP
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.40 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
25
คาราวานเสริมสร้างขวัญกำลังใจเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.35 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
26
การอบรมคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้ DEEP
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 14.26 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
27
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 18.01 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.47 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.30 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
30
เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.28 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
31
เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.26 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
32
เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.22 น./อ่าน 9)
33
แจ้งความประสงค์ให้สพม.16 จัดหาที่เรียนให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.57 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
มอบตัวนักเรียนใหม่
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.48 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
35
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.16
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.32 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
36
ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.22 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
37
แนวทางปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 10.32 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ปรับปรุงอาคารสถานที่
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 18.24 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
39
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 18.20 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
40
มอบเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 15.09 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
41
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการ
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 15.03 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ถุงปันสุข....บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สายเลือดน้ำเงินเหลือง
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 14.07 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
43
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน จังหวัดสงขลา สพม.16
(วันที่ 03 มิถุนายน 2563 13.56 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
44
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนเตรียมเปิดภาคเรียน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 20.06 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
45
การนิเทศติดตามการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 19.52 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
46
บรรยากาศการเรียน online ของนักเรียนโรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 12.44 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
47
ประชุมนักเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน online
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 12.16 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
48
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการเรียนการสอน Online
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 13.35 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
49
รับเอกสารใบงานเตรียมการเรียนการสอน Online
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 13.34 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 09.20 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2563 09.55 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ประกาศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 16.38 น./อ่าน 9)
53
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 21 เมษายน 2563 11.36 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์