ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบ่อหิน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 129 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 19.14 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
2
ประเมินทักษะการคิดคำนวณ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 19.02 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านบ่อหินจัดกิจกรรมเมาลิดินนบีมูฮำหมัด (ซ.ล.) ฮิจเราะห์ศักราช 1442
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 18.58 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
4
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 05.35 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one
(วันที่ 30 กันยายน 2563 07.44 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
6
รอยยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี (บ่อหินสวยใส)
(วันที่ 29 กันยายน 2563 05.55 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
7
รร.ร่อนพิบูลย์ศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 12 กันยายน 2563 23.37 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
8
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 22.49 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 22.37 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 22.33 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 21.43 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ของโรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 21.36 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 18.46 น./อ่าน 90)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
E–Service
(วันที่ 11 กันยายน 2563 18.42 น./อ่าน 55)
15
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 18.38 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 18.35 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 18.30 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 18.24 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 17.11 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส
(วันที่ 10 กันยายน 2563 17.07 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 16.52 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
ฝึกทักษะอาชีพระหว่างปิดภาคเรียนหารายได้ในสถานการณ์โควิด
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.53 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
23
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางก
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.17 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ตามมาตรา
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.39 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.31 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
(วันที่ 09 กันยายน 2563 17.26 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 17.17 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 09 กันยายน 2563 16.15 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 14.13 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.54 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 09 กันยายน 2563 07.48 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
รายงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 07.06 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 08 กันยายน 2563 23.20 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 จนถ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 21.57 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านบ่อหิน ประจำปีงบ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.24 น./อ่าน 64)
36
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 08 กันยายน 2563 15.17 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.56 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
คู่มือบริการโรงเรียนบ่อหิน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.25 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 16.24 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
กิจกรรมบ่อหินสานสัมพันธ์สู่ชุมชน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 09.36 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
41
วิธีผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดอย่างง่าย
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 09.05 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมครัวปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 08.52 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
43
ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.31 น./อ่าน 104)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.25 น./อ่าน 154)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
Social Network
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 15.06 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
ถาม/ตอบ Q&A
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 14.54 น./อ่าน 128)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
ประชุมปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ ita
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 06.54 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
48
ครูแดร์สร้างการเรียนรู้
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 09.34 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
49
บ่อหินเกษตรอินทรีย์การปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อการเรียนรู้
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 23.51 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
50
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดย ใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based Learning)
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 22.52 น./อ่าน 397)
ข่าวกิจกรรม
51
มอบเกียรติบัตรนักเรียนผลงานดีเด่น ในกิจกรรมวันสำคัญ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 22.51 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
52
วันพ่อแห่งชาติ หนูทำดีเพื่อพ่อ อาสาพัฒนา
(วันที่ 12 ธันวาคม 2562 22.40 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
53
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 05.59 น./อ่าน 467)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 26 มิถุนายน 2562
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 05.54 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
55
ประเมิน ความสามารถในการอ่าน ฟัง และการเขียน ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 05.49 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
56
การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 08.53 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
57
บ่อหินรับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 09.15 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
58
เรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม ทำขนมรับเทศกาลฮารีรายอ
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 05.45 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 07.07 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
60
สพป.สตูล นิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 06.03 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
61
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning munity) ในสถานศึกษา
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 05.54 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
62
กรรมการสถานศึกษาพร้อมพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 05.49 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
63
ครูบ่อหินร่วมเป็นกรรมการตัดสินมหกรรมวิชาการและวิชาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 05.37 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
64
รายการ " คุยข่าวปากท้อง " ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2561 | ปากท้องต้องรู้
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 11.01 น./อ่าน 142)
วีดีทัศน์จาก Youtube
65
ชุมชนทั่วไทย : นักเรียนประถมทำสลัดโรลขาย (23 ส.ค. 61)
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.49 น./อ่าน 68)
วีดีทัศน์จาก Youtube
66
ครูดี ศรี สพฐ.61ครูปู นายรัฐกรณ์ บุญแก้วสุข สพป.สตูล
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.44 น./อ่าน 43)
วีดีทัศน์จาก Youtube
67
ตามดูพ่อพิมพ์ รร.บ้านบ่อหิน...ตามรอยพ่อหลวง
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.42 น./อ่าน 41)
วีดีทัศน์จาก Youtube
68
นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice บ่อหินผักไร้ดิน
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.37 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
69
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน "บ่อหินผักไร้ดิน"
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.33 น./อ่าน 6)
วีดีทัศน์จาก Youtube
70
เจ๋ง! ครู จ สตูล สอนนักเรียนปลูกผักไร้ดิน ความรู้นอกตำรา แถมสร้างรายได้ โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. สตูล
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 10.29 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
71
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาขาวให้บริการพ่น ละอองน้ำกำจัดยุงแบบ ULV
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 08.02 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
72
บ่อหินพร้อมเปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 21.27 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
73
บ่อหินติวเข้มก่อนเปิดภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 21.26 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
74
บ่อหินต้อนรับครูใหม่อย่างอบอุ่น
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 21.21 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
75
ด้วยรักและผุูกพัน อำลา...สถาบันโรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 06 เมษายน 2562 22.20 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
76
ด้วยรักและผุูกพัน อำลา...สถาบันโรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 06 เมษายน 2562 21.58 น./อ่าน 30)
77
โรงเรียนบ้านบ่อหินรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ขนาดกลาง
(วันที่ 06 เมษายน 2562 21.57 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
78
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดกระบี่
(วันที่ 06 เมษายน 2562 21.54 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
79
ดำเนินการจัดสอบข้อสอบกลางมาตรฐานปลายปี ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 06 เมษายน 2562 21.51 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
80
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 06 เมษายน 2562 21.45 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
(วันที่ 06 เมษายน 2562 21.35 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
82
ค่ายวิชาการปฐมวัย 8-9 ตุลาคม 2561
(วันที่ 13 ตุลาคม 2561 07.41 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
83
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
(วันที่ 13 ตุลาคม 2561 07.15 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
84
ร.ร. บ้านบ่อหิน รับคณะศึกษาดูงาน จากสพป.พัทลุง เขต 2 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
(วันที่ 17 กันยายน 2561 19.45 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
85
บ่อหินสลัดโรล ออกบูธงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ 2561 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงให
(วันที่ 17 กันยายน 2561 19.40 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
86
บ่อหินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย
(วันที่ 17 กันยายน 2561 19.37 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
87
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สตูล ลงพื้นที่ให้กำลังใจครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านบ่อหิน อำเภอละงู พ
(วันที่ 17 กันยายน 2561 19.33 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
88
บ่อหินจัดค่ายวิชาการปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 ตุลาคม 2560 04.12 น./อ่าน 1326)
ข่าวกิจกรรม
89
นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เยี่ยมชมนิทรรศการ เครือข่ายภูผาวารี
(วันที่ 13 ตุลาคม 2560 04.08 น./อ่าน 824)
ข่าวกิจกรรม
90
ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนต้นแบบ โรงเรียนบ้านในถุ้ง
(วันที่ 13 ตุลาคม 2560 04.01 น./อ่าน 641)
ข่าวกิจกรรม
91
บ่อหินจัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฏอนอันประเสริฐยิ่ง ฮิจเราะห์ศักราช 1438
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 20.17 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
92
รร.บ้านบ่อหิน จับมือ รร. บ้านดาหลำ จัดโครงการอบรมสัมมนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ระดับปฐมวัย
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 20.12 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
93
ครูและบุคลากร ร่วมเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12
(วันที่ 06 เมษายน 2560 22.39 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
94
เครือข่ายภูผาวารี จัดประชุมสัมมนาครูและบุคลากร และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 07.50 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
95
วันครูอำเภอละงู ประจำปี 2560
(วันที่ 25 มกราคม 2560 07.42 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมวันเด็ก ณ ร.ร. บ้านบ่อหิน
(วันที่ 25 มกราคม 2560 07.39 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
97
โรงเรียนบ้านเขาใคร ศึกษาแหล่งเรียนรู้ผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 21.56 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
98
บ่อหินรับการถ่ายทอดคลังปัญญาการสานเสื่อ
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.58 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
99
บ่อหินรวมพลังแห่งความภักดี ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข 9 ด้วยความรู้สึกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.53 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
100
บ่อหินรับรางวัลดีเยี่ยม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.52 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
101
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการปลูกผัก
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 11.48 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
102
โรงเรียนวัดแม่เตย อำเภอหาดใหญ่ ศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 06 ตุลาคม 2559 23.52 น./อ่าน 736)
ข่าวกิจกรรม
103
เรียนรู้จังหวัดบ้านเกิดไปกับอนุบาลหนูน้อย...
(วันที่ 10 กันยายน 2559 19.52 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
104
บ่อหินจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 23.55 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
105
โรงเรียนบ้านบ่อหินเดินรณรงค์ใช้สิทธิออกเสียง 7 สิงหา ประชามติ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 23.52 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
106
โรงเรียนบ้านบ่อหิน จัดโครงการอบรมสัมมนาพ่อแม่ ผู้ปกครองระดับปฐมวัย
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 21.20 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม
107
"ผักไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สร้างรายได้งดงามแก่บ่อหิน
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2559 06.21 น./อ่าน 946)
ข่าวกิจกรรม
108
ขนส่งสตูล สาขาละงู จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ 2
(วันที่ 19 มิถุนายน 2559 18.57 น./อ่าน 711)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฏอนอันประเสริฐยิ่ง
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 07.16 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2559
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 21.47 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
111
โรงเรียนบ้านบ่อหินและโรงเรียนในพื้นที่บริการส่งนักเรียนฝึกทักษะทางด้านกีฬากับสโมสรฟุตบอล CADENZA SAT
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 20.48 น./อ่าน 601)
ข่าวกิจกรรม
112
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษำ ๒๕๕๙
(วันที่ 28 เมษายน 2559 16.04 น./อ่าน 739)
ข่าวกิจกรรม
113
โรงเรียนบ้านบ่อหินได้จัดกิจกรรมรายงานผลสู่สาธารณชน ภายใต้ชื่องาน “บ่อหินสานสัมพันธ์สู่ชุมชน ครั้งที่
(วันที่ 06 เมษายน 2559 06.24 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
114
โรงเรียนบ้านบ่อหิน ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมประชุมเตรียมงาน บ่อหินสานสัมพันธ์สู่ชุมช
(วันที่ 21 มีนาคม 2559 22.34 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
115
ธนาคารออมสิน สาขาละงู มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “เงินออมเพื่อน้อง” จำนวน 2 ทุน
(วันที่ 10 มีนาคม 2559 19.26 น./อ่าน 361)
ข่าวกิจกรรม
116
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและยุวกาชาด ขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือปา
(วันที่ 24 มกราคม 2559 08.42 น./อ่าน 2448)
ข่าวกิจกรรม
117
กิจกรรมเมาลิดนบี การให้เกียรติยกย่อง ท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.)ฮ.ศ. 1437
(วันที่ 07 มกราคม 2559 18.51 น./อ่าน 752)
ข่าวกิจกรรม
118
นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอละงู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาช
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 10.06 น./อ่าน 675)
ข่าวกิจกรรม
119
ค่ายสอน สาน ต่อ 2558 ชมรมสันทนาการ และวิเวศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 09.58 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
120
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เขาขาวเกมส์ ครั้งที่ 15
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 09.53 น./อ่าน 651)
ข่าวกิจกรรม
121
กิจกรรมวันแม่โรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 22.37 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
122
กิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้าน 3 - 7 สิงหา สานสันพันธ์อุ่นไอรัก โรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2558 22.34 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
123
ดำเนินงานตามนโยบาย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.44 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
124
ต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสร็ฐยิ่ง ฮ.ศ. 1436
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.35 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
125
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหิน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.26 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
126
บ่อหิน จัดอบรมการให้ความรู้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการใช้เครื่องลงคะแนนเสียงอิเลคทรอนิกส์
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.19 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
127
โรงเรียนบ้านบ่อหิน จัดโครงการอบรมสัมมนาพ่อแม่ ผู้ปกครองระดับปฐมวัย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.15 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
128
เยาวชนบ่อหิน ร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 08.04 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
129
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 07.49 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม