ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทับร้าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ศึกษาดูงานวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกาญจนบุรี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเข
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.15 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
3
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.27 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
4
อบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.22 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
5
อบรมโครงการสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติด
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.17 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.58 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
7
จัดทาโครงการจิตอาสาทำลาน BBL
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 14.43 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆก่อนวันเด็กแห่งชาติ 1 วัน
(วันที่ 12 มกราคม 2563 19.26 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
9
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 11.18 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
10
ตรวจฟันและสุขภาพในช่องปากของนักเรียน
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 11.08 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 08.38 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 07.59 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 07.44 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนบ้านทับร้าง เผยแพร่ ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ต่อ) อุบายสอนธรรมอันแยบคาย
(วันที่ 11 กันยายน 2562 12.25 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการคาราวานเสริม
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 12.36 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
16
วันที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 11.19 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
17
วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวัน
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 10.07 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับร้าง ครั้งที่ 3/2562
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.43 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
19
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักธรรมและ นักธรรมศึกษา ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.40 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรม Big Cleaning ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.36 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันไหว้ครู 62 โรงเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.33 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วมงานฉลองรางวัลพระราชทานเสมาธรรมจักร
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 15.33 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 15.30 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
24
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 09.49 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน และรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2562
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 09.51 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดการระบบอาหารกลางวันแบบ Thai School Lunch
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 14.25 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
27
นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสุขาภิบาลที่ดีของโรงเรียน
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 16.11 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
28
โครงการฝึกอบรมและอยู่ค่างพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 16.08 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
29
โครงการอยู่ค่ายลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 16.05 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
30
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 16.02 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมพุทธบุตรปฏิบัติศิล ๘ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 15.54 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
32
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมมาฆบูชา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 16.49 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนบ้านทับร้างนำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 12.02 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
34
สอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 09.10 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
35
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกับโรงพยาบาลบ่อทอง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 08.37 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
36
โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 08.33 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
37
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมวันเด็ก
(วันที่ 15 มกราคม 2562 08.41 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
38
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมให้ความรู้คณะครูโรงเรียนบ้านทับร้างในเรื่อง การใช้งานแอพพลิเคชั่น DLTV
(วันที่ 15 มกราคม 2562 08.37 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
39
โรงเรียนบ้านทับร้างได้เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 ในงานมหกรรมความสาม
(วันที่ 01 มกราคม 2562 17.41 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
40
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรม อบรมขนมไทย ให้กับคณะครูและนักเรียนที่สนใจ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 16.59 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
41
โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ปี 2561
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 19.24 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
42
โรงเรียนบ้านทับร้างนำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียบ้านทับร้างให้การต้อนรับบริษัท นันทวัน จำ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 19.19 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
43
ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท SCG ร่วมกับบริษัทคู่ค้า นำคณะมาทำการซ่อมแซมหลังคาทาสีบริเวณโดย
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 19.13 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
44
โรงเรียนบ้านทับร้างรับมอบอุปกรณ์กีฬาและของรางวัล
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 19.06 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
45
โรงเรียนบ้านทับร้าง รับการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 16.00 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
46
โรงเรียนบ้านทับร้าง ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 10.18 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
47
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้นำคณะครูเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีสมาคมครูอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 1
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 08.34 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
48
โรงเรียนบ้านทับร้างต้อนรับผู้แทนจากมูลนิธิยุวสถีรคุณ ดูงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 08.29 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
49
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกิจกรรมกฐินวัดทับเจริญ
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 08.48 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนบ้านทับร้างรับการประเมินห้องสมุดมีชีวิต
(วันที่ 17 กันยายน 2561 09.09 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
51
โรงเรียนบ้านทับร้างได้ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมกิจกรรมค่ายเยาวชน
(วันที่ 13 กันยายน 2561 08.39 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
52
โครงการนักเรียนไทยพิชิตพุง พิชิตอ้วน
(วันที่ 13 กันยายน 2561 08.34 น./อ่าน 638)
ข่าวกิจกรรม
53
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมงานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ปี 61
(วันที่ 13 กันยายน 2561 08.33 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
54
โรงเรียนบ้านทับร้าง รับการประเมิน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา2561
(วันที่ 12 กันยายน 2561 08.54 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
55
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และอาเซียน
(วันที่ 12 กันยายน 2561 08.50 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
56
โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(วันที่ 12 กันยายน 2561 08.48 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 12 กันยายน 2561 08.44 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
58
โรงเรียนบ้านทับร้าง เข้ารับการอบรมโครงการทดสอบวัดสมรรถนะครูการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 256
(วันที่ 12 กันยายน 2561 08.41 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
59
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day)
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 11.08 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
60
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 เทอม1 ปีการศึกษา2561
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 11.06 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
61
โรงเรียนบ้านทับร้างได้เข้ารับรางวัลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 11.03 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
62
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 10.58 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
63
โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ปีที่ 4 ประจำปี 2561
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 10.54 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
64
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 10.37 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
65
แห่เทียนเข้าพรรษา ของอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 10.33 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
66
โรงเรียนบ้านทับร้างต้องรับ ตัวแทนบริษัท SCG
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 10.27 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
67
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมเดินสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 28 สิงหาคม 2561 10.23 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
68
ดูงานโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 18.05 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
69
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 18.01 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
70
วันสุนทรภู่
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 17.58 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
71
โรงเรียนบ้านทับร้างต้องรับ ตัวแทนบริษัท SCG
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 17.55 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
72
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกับ อบต.บ่อทอง ให้ความรู้ด้านไอโอดีน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2561 17.51 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
73
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 08.02 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
74
เลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 07.57 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
75
สวดมนต์ถวายพระพร ร.10
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 07.51 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
76
อบรมโครงการจังหวัดสะอาด
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 07.49 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
77
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 07.44 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
78
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 10.19 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
79
โรงเรียนบ้านทับร้าง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 09.55 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
80
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมพานักเรียนระดับชั้นอนุบาลไปทัศนศึกษา ในวันที่ 25 มกราคม 2561
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 10.11 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
81
โครงการ School Partner ในโรงเรียนเขตชลบุรี
(วันที่ 29 มกราคม 2561 18.59 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
82
นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง เข้าร่วมโครงการการจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริ
(วันที่ 29 มกราคม 2561 18.55 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
83
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมกับ บริษัท ESSILOR
(วันที่ 29 มกราคม 2561 18.43 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
84
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2561
(วันที่ 29 มกราคม 2561 18.36 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
85
การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารในโรงเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 18 มกราคม 2561 19.52 น./อ่าน 2835)
ข่าวกิจกรรม
86
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561
(วันที่ 18 มกราคม 2561 09.45 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
87
โรงเรียนบ้านทับร้างได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 42
(วันที่ 26 ธันวาคม 2560 01.51 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
88
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง ในภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 08.02 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
89
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทับร้าง ครั้งที่ 3/2560
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 07.58 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
90
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 07.52 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
91
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
(วันที่ 24 กันยายน 2560 07.11 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
92
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติดในโรงเรียน
(วันที่ 24 กันยายน 2560 07.07 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
93
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก
(วันที่ 07 กันยายน 2560 02.26 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
94
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 07 กันยายน 2560 02.17 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
95
โรงเรียนบ้านทับร้าง ไปศึกษาดูงาน Best Practice
(วันที่ 07 กันยายน 2560 02.11 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
96
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดกิจกรรมวันแม่
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560 10.51 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
97
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัด โครงการอบรมเยาวชน ค่ายพุทธบุตร ปฏิบัติศีล ๘ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560 10.47 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
98
โรงเรียนบ้านทับร้าง ปรับปรุงดูแลทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 11.17 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
99
โรงเรียนบ้านทับร้าง ศึกษาดูงานหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 06.18 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
100
โรงเรียนบ้านทับร้างได้รับมอบต้นดาวเรือง จากร้านสวัสดีการเกษตร
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 06.12 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
101
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วมกิจกรรมแห่เทียน ของอำเภอบ่อทอง
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 04.36 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
102
โรงเรียนบ้านทับร้างได้จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 02.52 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
103
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดทับเจริญ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 02.30 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
104
นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 03.48 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
105
นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 03.43 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
106
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรม วันไหว้ครู วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 05.10 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
107
โรงเรียนบ้านทับร้างจัดกิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 14.37 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
108
ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง
(วันที่ 10 มิถุนายน 2560 14.31 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
109
โรงเรียนบ้านทับร้างร่วมกับวัดทับเจริญ จัดกิจกรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
(วันที่ 11 เมษายน 2560 10.59 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
110
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการนวนแผนไทยเพื่อสุขภาพ
(วันที่ 11 เมษายน 2560 10.21 น./อ่าน 415)
ข่าวกิจกรรม
111
การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 08.56 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
112
โรงเรียนบ้านทับร้างเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 07.46 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
113
โรงเรียนบ้านทับร้าง ร่วม อบต.บ่อทอง จัดกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 10.22 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
114
โรงเรียนบ้านทับร้าง ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปี ๑-๔
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 10.15 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
115
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 16.35 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
116
ผอ.โรงเรียนบ้านทับร้าง นำคณะครูนักเรียนทำกิจกรรมเวียนเทียน
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 21.16 น./อ่าน 325)
ข่าวกิจกรรม
117
โรงเรียนบ้านทับร้าง ศึกษาดูงาน การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 15.44 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
118
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำเสนอโครงการ กับคณะผู้บริหาร SCG
(วันที่ 29 มกราคม 2560 08.01 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
119
คณะครูโรงเรียนบ้านทับร้างพานักเรียน ป.๕และป.๖ ทำบุญตักบาตร
(วันที่ 20 มกราคม 2560 16.20 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
120
ประชุมวางแผนโครงการประชารัฐ
(วันที่ 18 มกราคม 2560 18.57 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
121
คณะครูโรงเรียนบ้านทับร้าง เข้าร่วมพิธี งานวันครู 16 มกราคม 2560
(วันที่ 18 มกราคม 2560 18.37 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม