ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เชิญชวนดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 14.40 น./อ่าน 711)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 24 มี.ค.62
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 22.27 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
เชิญชวนครูเข้าระบบโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2561 11.52 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
เชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 22.42 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
เชิญชวนคุณครูเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ภาษาอังกฤษ
(วันที่ 07 มิถุนายน 2561 14.24 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
เชิญชวนดาวน์โหลดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
(วันที่ 10 เมษายน 2561 09.36 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
เชิญชวนดาวน์โหลดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.๒๕๖๐
(วันที่ 29 กันยายน 2560 06.53 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
เชิญชวนคุณครูทุกท่านดาวน์โหลดแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 08.39 น./อ่าน 217)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าเว็ปไซต์ การสอบออนไลน์ของ สสวท.
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 09.53 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าเว็ปไซต์ การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของ สพฐ.
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 09.40 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าเว็ปไซต์ E-learning สพป.อย.1
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 11.36 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าเว็ปไซต์ Tepe online
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 09.00 น./อ่าน 382)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าเว็ปไซต์ DLIT
(วันที่ 09 มีนาคม 2560 13.48 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์