ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.31 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.29 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แต่งตั้งคณะกรรมกํารสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.27 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
แต่งตั้งคณะกรรมกํารสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ํางเป็นลูกจ้ํางชั่วครําวปฏิบัติหน้ําที่นักกํารภํารโรง
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.26 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.24 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
(วันที่ 02 กันยายน 2563 15.22 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
รับสมัครครูอัตราจ้าง เดือนสิงหาคม ปี2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 13.52 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
รับสมัครนักการภารโรง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 13.40 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์