ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดงกำพี้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O 48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 01 กันยายน 2563 18.50 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
O 47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 01 กันยายน 2563 18.44 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
O 46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 18.38 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
O 45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 01 กันยายน 2563 18.29 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
O 44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 01 กันยายน 2563 18.21 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
O 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 17.56 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
O 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 01 กันยายน 2563 17.42 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 16.47 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
O 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.41 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 01 กันยายน 2563 15.29 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
O 17 E-Service
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.51 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
O 14 มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.32 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
O 13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.26 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.23 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
O 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.14 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
O 10 แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.11 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
O 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 13.01 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
O 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.32 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.27 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 12.23 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.58 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.35 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.11 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
O 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 10.14 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 01 กันยายน 2563 09.10 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
O 18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 10.21 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
O 19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
O 15 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.56 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.32 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
จดหมายข่าว ประชุมคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 11.24 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
จดหมายข่าว การประกาศเจตจำนงสุจริต
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 11.10 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
จดหมายข่าว การจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 11.01 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
จดหมายข่าว จัดกิจกรรม PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.44 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
จดหมายข่าววันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.25 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.18 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.05 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 23.03 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 23.01 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
O 26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.59 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
O 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.58 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.49 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.48 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
O 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.42 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.15 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
O 39 แผนปฎิบัติหารป้องกันการทุตจริตประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.12 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
O 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.00 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
O 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 21.29 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 21.02 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์