ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การพัฒนาแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ โปรแกรม Kahoot ผู้จัดทำ นายพสิษฐ์ธน พรมแดง
(วันที่ 17 กันยายน 2562 20.33 น./อ่าน 133)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบทางตรง (Direct instruction) ผู้จัดทำ นายพสิษฐ์ธน พรมแดง
(วันที่ 17 กันยายน 2562 20.31 น./อ่าน 63)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อระบบบริหารจัดการชั้นเรียนแบบ One stop service โดย นายพสิษฐ์ธน
(วันที่ 17 กันยายน 2562 20.30 น./อ่าน 47)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
การพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน แบบบูรณาการ ผู้จัดทำ นายกิตติพิชญ์ มั่งสุข
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 13.18 น./อ่าน 124)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
สื่อมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนจากเว็บแอพพลิเคชั่น Powtoon สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำโดย นางสาวพ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 12.51 น./อ่าน 167)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
สื่อนวัตกรรม Together เรื่อง ลิพิด เคมี ม.6 ของ น.ส.ศิริกมล บุญสนอง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 12.23 น./อ่าน 153)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำโดย นายภิรมย์ ลี้กุล
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น./อ่าน 179)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.30 น./อ่าน 119)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบสารสนเทศ ระดับชั้น ม.5
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 11.56 น./อ่าน 349)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
ชุดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 21.25 น./อ่าน 1538)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
สื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
(วันที่ 29 มกราคม 2561 14.04 น./อ่าน 1249)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 09.22 น./อ่าน 1042)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา งานอาหารไทย ประเภทน้ำพริกแกง สำหรับนักเรียนชั้น ม.1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 09.19 น./อ่าน 2165)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
รายงานผลการประเมินโครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 09.15 น./อ่าน 8682)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องอาหารสำรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 08.44 น./อ่าน 8281)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต โดยครูสมฤดี ธนโชติกฤิชัย
(วันที่ 22 มิถุนายน 2558 09.10 น./อ่าน 969)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ