ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนห้วยเตยวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ป.3 - สุธิดา นาสะอ้าน
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 22.00 น./อ่าน 244)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-นางกาญจนา ไชยศิริ
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 14.31 น./อ่าน 427)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Educa
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 09.14 น./อ่าน 626)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Around Us สำหรับชั้น ม.1 - เปรมวดี พันสีเงิน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.56 น./อ่าน 547)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สุขศึกษา ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต - ธีระนันท์ พันสีเงิน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.38 น./อ่าน 689)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ