ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านมาบลำบิด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 17.08 น./อ่าน 139)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
แบบตรวจ OIT
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 14.37 น./อ่าน 208)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)