ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสะแกพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.42 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.41 น./อ่าน 155)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.41 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.40 น./อ่าน 99)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.38 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.38 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.37 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O8 Q&A
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.25 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O9 Social Network
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.24 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O10 แผนดำเนินงานประจำปี (แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม.2563)
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.23 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (รายงานผลปี งบประมาณ 2563)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.25 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (รายงานผลปี งบประมาณ 2562)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.24 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.23 น./อ่าน 84)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.23 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.22 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.21 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O17 E Service (สอบถาม O-net รายบุคคล ) (สอบถาม NT รายบุคคล) (โปรแกรม AMSS)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.45 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แผนการใช้จ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ.2563)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.44 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.42 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายงานผลปี 2562)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.41 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.40 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.07 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.06 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (รายงานผลของปี งบประมาณ 2562)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.04 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (นโยบายที่บังคับใช้ พ.ศ.2563)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.43 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.42 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.39 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.19 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.18 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.17 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.16 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.16 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.08 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.04 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.04 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.03 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.58 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ 2563)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.53 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O40 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปี งบประมาณ 2563)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.52 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีการศึกษา (ปี งบประมาณ 2562)
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.50 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.49 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.47 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)