ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านแขมเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.36 น./อ่าน 73)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.06 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.03 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 16.02 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O5 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.36 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.15 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.13 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O8 Q&A
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.03 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O9 Social Network
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.51 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.50 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.49 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.46 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.45 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.32 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.31 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.30 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O17 E-Service
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.27 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.26 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.25 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.23 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.22 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.21 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.20 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.19 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.18 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.17 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.16 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.14 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.12 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.11 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.11 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.03 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 14.03 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.56 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.55 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.48 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.53 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.52 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.49 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 13.45 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 10.32 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)