ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนาด้วงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
043การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.54 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.47 น./อ่าน 107)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.43 น./อ่าน 102)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.39 น./อ่าน 100)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 12.02 น./อ่าน 90)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 10.50 น./อ่าน 89)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 10.58 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.46 น./อ่าน 94)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.08 น./อ่าน 83)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.05 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.01 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.57 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.53 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.48 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.43 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
024รายงานผลการจัดซื็อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.40 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.59 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
022ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.54 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.20 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 12.05 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.58 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.52 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.45 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.35 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.27 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)