ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนธาตุพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.28 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.48 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.43 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.40 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.26 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.13 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O29 แนวปฏิบัติเรื่องการร้องเรียน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 22.24 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 22.02 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 16.36 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 14.25 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.34 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 09.31 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O34 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.37 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)