ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O8 : Q&A
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 18.17 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O4 : แผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 18.12 น./อ่าน 78)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.59 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.46 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.35 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.32 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.29 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.24 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.21 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.17 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 17.14 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.10 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.08 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.04 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.59 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.56 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.47 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.38 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.31 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.23 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.17 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 11.00 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.44 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.41 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2562
(วันที่ 15 กันยายน 2563 19.26 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O29 แนวปฏฺิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 14.21 น./อ่าน 122)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 13.40 น./อ่าน 99)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 253)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 23.16 น./อ่าน 267)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.16 น./อ่าน 165)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.22 น./อ่าน 252)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 13.31 น./อ่าน 249)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.39 น./อ่าน 574)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.18 น./อ่าน 421)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 11.18 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.24 น./อ่าน 182)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 15.54 น./อ่าน 108)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2561
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 11.57 น./อ่าน 189)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 30 กันยายน 2562 00.54 น./อ่าน 234)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O17 : E-Service
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.06 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.14 น./อ่าน 131)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 113)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 352)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O48:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)