ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านขาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.37 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.34 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.31 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับ4)
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 10.12 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)