ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 30 มกราคม 2563 14.12 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 29 มกราคม 2563 11.26 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O46มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 29 มกราคม 2563 11.19 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O29แนวปฏิลบัติการการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 24 มกราคม 2563 13.25 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 23 มกราคม 2563 14.51 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 15.29 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 15.15 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 15.29 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้ิอจัดจ้าง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 11.01 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 10.34 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 18.36 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 15.57 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 14.28 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 14.51 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 14.18 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)