ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 21.20 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O10 : แผนดำเนินการประจำปี 2564
(วันที่ 18 มกราคม 2564 00.49 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 12 กันยายน 2563 14.10 น./อ่าน 116)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 12 กันยายน 2563 00.00 น./อ่าน 351)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 19.42 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 11 กันยายน 2563 13.39 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 13.37 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 11 กันยายน 2563 12.34 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 11 กันยายน 2563 12.29 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 กันยายน 2563 12.10 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 21.59 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 09 กันยายน 2563 18.17 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 07 กันยายน 2563 22.08 น./อ่าน 393)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 07 กันยายน 2563 16.20 น./อ่าน 426)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 06 กันยายน 2563 22.17 น./อ่าน 339)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2563 19.59 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2563 19.57 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2563 19.55 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 06 กันยายน 2563 19.54 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O17 : E-Service
(วันที่ 06 กันยายน 2563 14.23 น./อ่าน 245)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 06 กันยายน 2563 01.23 น./อ่าน 224)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 06 กันยายน 2563 01.13 น./อ่าน 214)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 05 กันยายน 2563 16.18 น./อ่าน 191)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 05 กันยายน 2563 00.28 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 05 กันยายน 2563 00.18 น./อ่าน 233)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 05 กันยายน 2563 00.14 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 04 กันยายน 2563 12.07 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.55 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.51 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.45 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.41 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 03 กันยายน 2563 23.33 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 13.40 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O 15 สถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 15.17 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O 15 สถิติการให้บริการ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 15.17 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)