ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านสุขสำราญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O9 Social Network
(วันที่ 06 กันยายน 2563 21.19 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.52 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.31 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.29 น./อ่าน 89)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.27 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.26 น./อ่าน 78)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.24 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.22 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O17 E-Service
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.18 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.16 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.14 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.13 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.11 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.09 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.07 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.05 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 22.04 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.58 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.56 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.54 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.52 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.46 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.42 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.40 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.38 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O36 การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.37 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.35 น./อ่าน 81)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.33 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.31 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.27 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.10 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 21.05 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 20.01 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
(วันที่ 09 สิงหาคม 2563 15.32 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 12.03 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.30 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 14.21 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.28 น./อ่าน 226)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 18.14 น./อ่าน 242)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 11.49 น./อ่าน 206)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 10.52 น./อ่าน 368)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 16.15 น./อ่าน 396)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 19.48 น./อ่าน 189)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)