ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 23.10 น./อ่าน 98)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
เกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 16.21 น./อ่าน 288)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
(วันที่ 07 มีนาคม 2564 21.08 น./อ่าน 532)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 12.07 น./อ่าน 121)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
สพฐ. มอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.25 น./อ่าน 162)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.11 น./อ่าน 126)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.03 น./อ่าน 102)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
สพฐ.มอบเกียรติบัตร การให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
(วันที่ 23 มกราคม 2564 10.36 น./อ่าน 93)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
รางวัล ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2564
(วันที่ 19 มกราคม 2564 13.17 น./อ่าน 73)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2564
(วันที่ 19 มกราคม 2564 13.11 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
(วันที่ 19 มกราคม 2564 11.46 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
การประกวดวาดภาพสืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2563
(วันที่ 29 กันยายน 2563 23.39 น./อ่าน 116)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรรม ระดับจังหวัด
(วันที่ 29 กันยายน 2563 23.36 น./อ่าน 69)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.38 น./อ่าน 67)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง
(วันที่ 22 กันยายน 2563 14.35 น./อ่าน 79)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
การประกวดวาดภาพ / เรียงความของนักเรียน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.46 น./อ่าน 84)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.41 น./อ่าน 130)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
ยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม สพฐ. ปี พ.ศ.2563
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.37 น./อ่าน 975)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
19
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 กันยายน 2563 13.31 น./อ่าน 47)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
20
ร่วมรณรงค์ ส่งเสริม อนุรักษ์การใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย
(วันที่ 16 กันยายน 2563 12.55 น./อ่าน 36)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
21
เกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 14.22 น./อ่าน 114)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
22
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 23.11 น./อ่าน 180)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
23
รางวัลโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 23.03 น./อ่าน 128)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
24
รางวัลเหรียญทองระดับชาติ โครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 136)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
25
รางวัลชนะเลิศ โครงงานพัฒนาจริยคุณ ระดับเขตตรวจราชการที่ 11
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.55 น./อ่าน 112)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
26
รางวัลระดับชาติโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (คุรุชน คนคุณธรรม)
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.42 น./อ่าน 637)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
27
รางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา ม.1-3
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.35 น./อ่าน 44)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
28
รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 23.29 น./อ่าน 1840)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
29
รับเกียรติบัตรนำเสนอผลงาน (Symposium) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 23.19 น./อ่าน 99)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
30
SYMPOSIUM โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 11
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 22.49 น./อ่าน 61)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
31
โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 22.20 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน